Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efektywność systemów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2LESL Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Efektywność systemów logistycznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Efektywność systemów logistycznych jest przekazanie studentom wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie oceny sprawności i skuteczności funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych. W tym kontekście poruszana jest tematyka dotycząca poszczególnych procesów zarządzania logistycznego: magazynowania i zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu, a także lokalizacji i układu przestrzennego magazynu oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w ćwiczeniach – 18 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 18 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 18 godzin

Przygotowanie prac indywidualnych / w grupach - 32 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 18h- 0,72; o charakterze praktycznym: 2h- 0,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Blaik, Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.

M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, Komponenty. Działania. Przykłady, Instytut Logistyki i magazynowania, Poznań 2008.

S. Zamkowska, B. Zagożdżon, Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Politechnika Radomska, Radom 2011

Literatura uzupełniająca:

B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Difin, Warszawa 2016.

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

A. Szymonik, D. Chudzik, Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod i narzędzi oceny efektywności systemów logistycznych KP7_WG4

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania procesów logistycznych oraz potrafi dobierać metody analiz i formułować własne opinie w zakresie sprawności i skuteczności systemów logistycznych KP7_UW2

Student potrafi modelować, analizować i oceniać procesy zarządzania zapasami w systemach logistycznych KP7_UW4

Student potrafi analizować zjawiska gospodarcze zachodzące współcześnie w systemach logistycznych KP7_UW6

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych z zakresu efektywności systemów logistycznych KP7_UO1 , KP7_UK1

Student potrafi posługiwać się wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania problemów z zakresu lokalizacji magazynu, optymalizacji wielkości zapasów czy kosztów logistycznych, proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów KP7_UO2 , KP7_UU1

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne – test wyboru, teoretyczny, na platformie blackboard (50% oceny). Aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ocena w ramach pracy własnej – rozwiązywanie zadań, opracowania studiów przypadku na platformie blackboard (50% oceny). Każda praca musi zostać zaliczona.

Ocena końcowa jest średnią z oceny z kolokwium i pracy własnej, aktywności mogą poprawić ocenę końcową w przypadku niejasnej sytuacji.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Efektywność systemów logistycznych jest przekazanie studentom wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie oceny sprawności i skuteczności funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych. W tym kontekście poruszana jest tematyka dotycząca poszczególnych procesów zarządzania logistycznego: magazynowania i zarządzania zapasami, kompletacji, wydania, transportu, a także lokalizacji i układu przestrzennego magazynu oraz optymalizacji kosztów logistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/ semestr: III rok/semestr 6

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 18 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu czasu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godz.

Udział w ćwiczeniach – 18 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 18 godzin

Przygotowanie do kolokwium - 18 godzin

Przygotowanie prac indywidualnych / w grupach - 32 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 18h- 0,72; o charakterze praktycznym: 2h- 0,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Blaik, Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa 2015.

M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne, Komponenty. Działania. Przykłady, Instytut Logistyki i magazynowania, Poznań 2008.

S. Zamkowska, B. Zagożdżon, Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Politechnika Radomska, Radom 2011

Literatura uzupełniająca:

B. Galińska, Gospodarka magazynowa, Difin, Warszawa 2016.

N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

A. Szymonik, D. Chudzik, Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, Difin, Warszawa 2018.

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.