Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2VEIS Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Założenia (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Aby zrealizować powyższy cel, studenci zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wynikającymi z tego tytułu obowiązkami sprawozdawczymi. Studenci w ramach przedmiotu nabywają m.in. następujące umiejętności:

a. prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych i ustalanie wysokości podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub ryczałtu

b. prowadzenie oraz ustalanie obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

c. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług

d. rozpoznanie obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne: posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, podstaw rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz problematyki obciążeń podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 36 h

- przygotowanie do kolokwium 15 h

- konsultacje 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 71 h, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019.

2. T. Martyniuk, Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2011.

3. A. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.

4. W. Wyrzykowski, Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

2. M. Biernacki (red.), Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław2016.

3. A. Cicha, K. Zasiewska, Podatki w rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.

4. A. Jastrzębowski, Z. Wierzbińska, M. Wierzbiński, Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

5. J. Kalinowski, Uproszczone formy ewidencji podatkowych, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2009.

6. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

7. T. Martyniuk (red.), Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

8. I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2011.

9. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.

10. P. Szczypta (red.), Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

11. K. Winiarska, K. Startek, Rachunkowość podatkowa, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.

12. K. Zasiewska, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 (t. j.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2018.1036 (t. j.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2017.2157 (t. j.)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2017.1221 (t. j.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U.2017.728 (t. j.)

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG3 w pogłębionym stopniu istotę relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości w ujęciu mikro- i makroekonomicznym

KP7_WG5 w pogłębionym stopniu metody i narzędzia oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse, a także modelowania struktur gospodarczych (w szczególności statystyczne, ekonometryczne, prognostyczne)

KP7_WG6 w pogłębionym stopniu normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) organizujące struktury i instytucje ekonomiczne w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii oraz zarządzania kapitałem ludzkim

KP7_WK2 fundamentalne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i podatkowych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP7_UW5 wykorzystywać posiadaną wiedzę z określonego obszaru do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów z uwzględnieniem kontekstu historycznego

KP7_UO2 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu ekonomii i finansów, w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.)

KP7_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów, w tym menedżerskich, zarządczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

KP7_KK5 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

KP7_KR1 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 21 punktów, możliwych do zdobycia poprzez udział w zajęciach w następujący sposób:

- obecność na zajęciach (kryterium dopuszczające, dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze),

- przygotowanie do zajęć - aktywność na zajęciach, max. 10 pkt

- kolokwium, max. 40 pkt.

Jeśli na koniec semestru student uzyska łącznie mniej niż 21 pkt, konieczne jest zaliczenie kolokwium poprawkowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Budlewska
Prowadzący grup: Renata Budlewska, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Założenia (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Aby zrealizować powyższy cel, studenci zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wynikającymi z tego tytułu obowiązkami sprawozdawczymi. Studenci w ramach przedmiotu nabywają m.in. następujące umiejętności:

a. prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych i ustalanie wysokości podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub ryczałtu

b. prowadzenie oraz ustalanie obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

c. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług

d. rozpoznanie obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne: posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, podstaw rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz problematyki obciążeń podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń (w sali i zdalnie (za pośrednictwem platformy MS Teams))

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 36 h

- przygotowanie do kolokwium 15 h

- konsultacje 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 71 h, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

2. T. Martyniuk, Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2011.

3. A. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.

4. W. Wyrzykowski, Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

2. M. Biernacki (red.), Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław2016.

3. A. Cicha, K. Zasiewska, Podatki w rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.

4. A. Jastrzębowski, Z. Wierzbińska, M. Wierzbiński, Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

5. J. Kalinowski, Uproszczone formy ewidencji podatkowych, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2009.

6. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

7. T. Martyniuk (red.), Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

8. I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2011.

9. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.

10. P. Szczypta (red.), Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

11. K. Winiarska, K. Startek, Rachunkowość podatkowa, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.

12. K. Zasiewska, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 (t. j.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2018.1036 (t. j.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2017.2157 (t. j.)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2017.1221 (t. j.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U.2017.728 (t. j.)

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia są realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Za pośrednictwem MS Teams odbędzie się zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Założenia (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.