Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2VKPS Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa i celno-skarbowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem

funkcjonowania systemu kontroli finansowej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych

aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające

zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie rozwiązań prawnych określających

kompetencje organów powołanych do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu Przedmioty specjalizacyjne_Rachunkowość i podatki

Dziedzina i dyscyplina nauki ekonomiczne

Rok studiów /semestr rok 2/semestr letni (4)

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć18 h (ćwiczenia).

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia

przypadków.

Punkty ECTS 3.00 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach: 18 h

przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

przygotowanie do testu zaliczeniowego: 20 h

udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 h 0,8 ECTS

- o charakterze praktycznym: 55 h 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kaźmierski (red.), Meritum Podatki 2022, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

2. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

3. H. Kuzińska i inni (red.), Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

4. M. Hybka, Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań

2018.

5. D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

6. P. Szymanek, Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych, Wydawnictwo Kancelaria Prawna i Podatkowa dr Pawła Szymanka, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

Akty prawne:

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 – tekst ujednolicony

8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 – tekst ujednolicony

9. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016 poz. 1947 – tekst ujednolicony

10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646 – tekst ujednolicony

Efekty uczenia się:

2KPS_W01 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kontroli podatkowej i celno-skarbowej KP7_WG2

2KPS_W02 ma pogłębioną wiedzę o procedurach kontroli podatkowej i celno-skarbowej KP7_WG6

2KPS_W03 zna uwarunkowania podatkowe funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz jej kontroli KP7_WK2

2KPS_U01 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, posługując się przepisami Ordynacji podatkowej, Ustawy o

Krajowej Administracji Skarbowej oraz Kodeksu karnego skarbowego w celu rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii i finansów, w

tym posługując się wybranymi normami i regułami prawnymi KP7_UO2

2KPS_U02 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu kontroli podatkowej i celno-skarbowej do proponowania rozwiązań oraz

samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie

KP7_UU1

2KPS_K01 jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu kontroli podatkowej i celno-skarbowej przez pryzmat dynamiki

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie KP7_KK1

2KPS_K02 jest gotowy uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w

otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniu zawodu KP7_KK4

2KPS_K03 jest gotowy krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i

doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji, aktywności na zajęciach i testu sprawdzającego.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: uzyskanie minimum 51 % punktów (suma punktów uzyskanych za: test w formie pisemnej, ocenianie ciągłe,

projekty i ćwiczenia praktyczne, prezentacje i opracowania pisemne).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.