Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2VSPP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie podatkowe przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad formułowania strategii podatkowej, w tym narzędzi

strategicznego zarządzania podatkami i metod optymalizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT oraz lokalnych. Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dotyczącej planowania podatkowego w przedsiębiorstwie w kontekście istniejących przepisów prawa podatkowego oraz w warunkach istniejącego ryzyka podatkowego. Zapoznają się z zagadnieniami związanymi z podejmowaniem decyzji o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym, odnoszących się do podatków dochodowych i VAT, w tym z ekonomicznymi skutkami opodatkowania, będącymi wynikiem przyjętej strategii podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa zajęć 4 Przedmioty specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki zasad opodatkowania działalności gospodarczej, a przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania poszczególnych podatków.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta 75h:

- samodzielne studiowanie 20 h

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 20 h

- przygotowanie prac domowych 5 h

- udział w konsultacjach 5 h

- przygotowanie i udział w dyskusji 7 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 23 h, 0,92 ECTS

- o charakterze praktycznym 70 h, 2,8 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

B. Ciupek, T. Famulska, Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

P. Chrościcki, D. Gwóźdź, A. Kiereś, W. Knap, A. Sakowska, K. Wojtowicz-Janicka, Optymalizacja podatkowa, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja podatkowa dochodów przedsiębiorców, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

J. Wyciślok, Optymalizacja podatków: legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.

Taxation Trends in the European Union - https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG3 w pogłębionym stopniu istotę relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości w ujęciu mikro- i makroekonomicznym

KP7_WG6 w pogłębionym stopniu normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) organizujące struktury i instytucje ekonomiczne w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii oraz zarządzania kapitałem ludzkim

KP7_WK2 fundamentalne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i podatkowych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP7_UO1 kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na określony temat z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

KP7_KK3 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce, wykorzystując w tym celu metody statystyczne, ekonometryczne i prognostyczne, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów, w tym ekspertyz i raportów

KP7_KK4 uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniu zawodu

KP7_KK5 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

KP7_KR1 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, projekt grupowy, praca w grupach, prezentacja prac domowych.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy je zaliczyć na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wojciuk
Prowadzący grup: Michał Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wojciuk
Prowadzący grup: Michał Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.