Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonowanie podmiotów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2XFPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie podmiotów publicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedmiot zawiera treści dotyczące mechanizmów funkcjonowania podmiotów zaliczanych do sektora publicznego, a zatem podmiotów sektora finansów publicznych oraz spółek z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw i banków państwowych. Celem przedmiotu jest wyjaśnienie w pogłębionym stopniu zasad tworzenia, finansowania i funkcjonowania tych podmiotów.Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: niestacjonarne;

Przedmiot: specjalizacyjny;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów 2, semestr 3

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii, ekonomii sektora publicznego, finansów publicznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 18 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; dyskusja; prezentacja; praca zespołowa; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta;

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w konwersatorium 18

Przygotowanie prezentacji 10

Przygotowanie do kolokwium 13

Przygotowanie do dyskusji 7

Konsultacje 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 1,2

o charakterze praktycznym 28 1,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bałtowski, G. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

K. Byjoch, D. Klimek, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego : niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia inhouse / pod redakcją Piotra Walczaka, C.H. Beck 2016

Literatura dodatkowa:

M. Bałtowski, P. Kozarzewski, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa 2014

Z. Dolewka, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 477, Wrocław

Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2015

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2PFPP_W01 Student w pogłębionym stopniu ma wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania podmiotów należących do sektora publicznego oraz ich powiązań z otoczeniem rynkowym KP7_WG2

2PFPP_W02 Student w pogłębionym stopniu posiada wiedzę na temat metod i narzędzi oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących funkcjonowania podmiotów sektora publicznego KP7_WG5

2PFPP_W03 Student zna w pogłębionym stopniu normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii oraz zarządzania kapitałem ludzkim KP7_WG6

2PFPP_W04 Student w pogłębionym stopniu posiada wiedzę na temat procesu przekształceń własnościowych zachodzących w okresie transformacji polskiej gospodarki i ich wpływu na obecny charakter podmiotów należących do sektora publicznego oraz zmian dokonujących się w tym sektorze współcześnie KP7_WG7

Umiejętności:

2PFPP_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów dokonujących się w sektorze publicznym oraz wyjaśnienia ich mechanizmów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji KP7_UW2

2PFPP_U02 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania sektora publicznego do oceny i krytycznej

analizy mechanizmów rządzących działalnością różnych typów podmiotów tego sektora KP7_UW5

2PFPP_U03 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu funkcjonowania podmiotów sektora publicznego w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.) KP7_UO2

Kompetencje:

2PFPP_K01 Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści z zakresu funkcjonowania podmiotów

sektora publicznego w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

- aktywny udział w zajęciach - maks. 10 pkt,

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji w grupie - maks. 10 pkt za prezentację (ocena zawartości merytorycznej – maks. 5 pkt + ocena za jakość prezentacji – maks. 5 pkt),

- zaliczenie w formie testu składającego się z 20 pytań otwartych i zamkniętych - maks. 20 pkt.

Punkty uzyskane ze wszystkich form aktywności sumują się, a ostateczna ocena zależy od sumy uzyskanych punktów, przy czym niezbędne minimum dające zaliczenie przedmiotu wynosi 21 pkt.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: niestacjonarne;

Przedmiot: specjalizacyjny;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów 2, semestr 3

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii, ekonomii sektora publicznego, finansów publicznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 18 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; dyskusja; prezentacja; praca zespołowa; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta;

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w konwersatorium 18

Przygotowanie prezentacji 10

Przygotowanie do kolokwium 13

Przygotowanie do dyskusji 7

Konsultacje 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 1,2

o charakterze praktycznym 28 1,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bałtowski, G. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

K. Byjoch, D. Klimek, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego : niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia inhouse / pod redakcją Piotra Walczaka, C.H. Beck 2016

Literatura dodatkowa:

M. Bałtowski, P. Kozarzewski, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa 2014

Z. Dolewka, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 477, Wrocław

Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2015

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)