Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2XZWP
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat wartości przedsiębiorstwa, problematyki związanej z jej zarządzaniem, a także czynników materialnych i niematerialnych determinujących tę wartość oraz metod i narzędzi jej wyceny. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmioty specjalizacyjne - Przedsiębiorstwo na rynku

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauk społecznych; Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 18 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w zajęciach (ćwiczenia): 18 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz.

• studiowanie literatury: 15 godz.

• udział w konsultacjach: 6 godz.

• przygotowanie do kolokwium: 26 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 24 godzin, 0,96 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin, 1,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu., Warszawa 2015.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Maćkowiak, Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.

4. M. Bojańczyk, Enterprise valuation and value based management in conditions of instability, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016.

5. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, [dostęp: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf]

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2XZWP_W01: zna i rozumie w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia związane z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem KP7_WG1

• 2XZWP_W02: zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy i reguły organizujące proces wyceny wartości przedsiębiorstwa, w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania KP7_WG6

Umiejętności:

• 2XZWP_U01: potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów związanych z wyceną wartości przedsiębiorstwa w oparciu o historyczne dane finansowe KP7_UW5

• 2XZWP_U02: potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów związanych z wyceną wartości przedsiębiorstwa KP7_UU1

Kompetencje społeczne:

• 2XZWP_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa KP7_KK1

• 2XZWP_K02: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych wpływających na wartość przedsiębiorstwa, wykorzystując w tym celu metody i narzędzia jej wyceny, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów, w tym ekspertyz i raportów KP7_KK3

•2XZWP_K03: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study), aktywność na zajęciach.

Podstawa zaliczenia: realizacja zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie 55% łącznej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Konarzewska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)