Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1DEM Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Grupa 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

- wykłady:15 h

- ćwiczenia: 30 h

- egzamin: 2h

- konsultacje: 10,5 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 55 h

- przygotowanie do egzaminu: 12,5 h

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,3 ECTS

w tym o charakterze praktycznym: 0 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student osiągnie następujące efekty kształcenia:

1. Wiedza, student zna i rozumie:

KP6_WG1- w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów

KP6_WG4 - w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości w ujęciu mikroekonomicznym, makroekonomicznym i sektorowym

KP6_WG6 - w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych

KP6_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w tym rolę człowieka jako elementu struktur gospodarczych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur (ich organizacji, zarządzaniu nimi)

2. Umiejętności, student potrafi:

KP6_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w tym w ujęciu historycznym, demograficznym i geograficznym,

KP6_UW3 wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu makro i mikroekonomicznym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, demograficznych

KP6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

KP6_UU2 wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, finansów

3. Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

KP6_KK1 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa

KP6_KK2 - uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym

KP6_KK3 - rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji

KP6_KK4 - uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: prezentacje, aktywność na zajęciach (dyskusje, studia przypadku),

Wykłady: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej.

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski, Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski, Anna Busłowska, Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Grupa 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla

danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

- wykłady:15 h

- ćwiczenia: 30 h

- egzamin: 2h

- konsultacje: 10,5 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 55 h

- przygotowanie do egzaminu: 12,5 h

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,3 ECTS

w tym o charakterze praktycznym: 0 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.