Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1ESR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia środowiska” jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomii środowiska, rolą środowiska w procesach rozwoju gospodarczego, funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Studenci poznają rolę rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych oraz problemy związane z zawodnością rynku, w tym zwłaszcza teorię kosztów zewnętrznych, metody ekonomicznej wyceny dóbr środowiskowych, problematykę dóbr publicznych w odniesieniu do ochrony środowiska.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 15 godzin,

Ćwiczenia - 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, metoda projektu edukacyjnego, metoda case study, praca w grupach, metody blended-learning

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru lub odpowiedź ustana

Ćwiczenia: ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego

Punkty ECTS: 5 pkt

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Egzamin – 2 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 16 godz.

Wykonanie zadań projektowych – 10 godz.

przygotowanie do dyskusji oraz prac grupowych w trakcie zajęć - 8 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 51 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym – 30 godz. 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- ma podstawową wiedzą na temat relacji między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym oraz zna rządzące nimi prawidłowości E1_W04 cw

- ma podstawową wiedzą o człowieku jako elemencie układu gospodarka-społeczeństwo-środowisko E1_W05 cw

- potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko E1_U01cw

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w podejmowaniu decyzji, w tym związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych E1_U06 c

- prawidłowo identyfikuje dylematy związane z funkcjonowaniem konsumentów i przedsiębiorstw w środowisku naturalnym E1_K04, c

- jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych, a także ekonomiką ochrony środowiska E1_K05 c

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Anna Matel, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matel
Prowadzący grup: Dariusz Andrejuk, Mariusz Mak, Anna Matel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.