Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1MIK1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwsza część mikroekonomii zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi i narzędziami badań mikroekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych w przestrzeni rynku; mechanizm rynkowy oraz czynniki kształtujące elementy rynku (popyt, podaż, cena). Ostatnie 2 tematy poświęcono analizie zachowań konsumenta.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy, Moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem. 1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 4

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 10

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 15

Egzamin 2

Razem: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 godz. (1,28 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 6 (0,24 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2002

Literatura uzupełniająca:

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1EKO1_W01

Student zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu mikroekonomii (analiza rynku, konsumenta), zna teorie mikroekonomiczne z tego zakresu (KP6_WG1)

1EKO1_W02

Student posiada wiedzę o strukturach gospodarczych oraz o instytucjach kształtujących zachowania podmiotów gospodarczych ( KP6_WG3)

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO1_U01

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse opisać, analizować i interpretować przebieg procesów mikroekonomicznych, potrafi wskazać przyczyny i skutki procesów/zjawisk gospodarczych; dostrzega złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych; przy opisie zjawisk używa przy tym właściwej terminologii ekonomicznej (KP6_UW1)

1EKO1_U02

Student wykorzystuje wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem rynku i konsumenta; podejmuje krytyczną analizę problemów mikroekonomicznych (KP6_UW3)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO1_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, podejmuje krytyczną jej ocenę w obliczu dynamiki i zmienności procesów gospodarczych, (KP6_KK1)

1EKO1_K02

Student uznaje znaczenie wiedzy z ekonomii i finansów do rozwiązywania problemów mikroekonomicznych, wykorzystuje specjalistyczną literaturę. (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia cz. 1 odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji zimowej. Egzamin zawiera pytania otwarte oraz zamknięte.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 50% możliwych punktów.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Mateusz Łajewski, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.