Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badania rynku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2AMBR
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badania rynku
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami i narzędziami badania rynku oraz jego otoczenia, w tym gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych o rynku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł: 5.1 przedmioty specjalizacyjne – Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: pierwszy stopień, 2 rok, 3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

– wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

– ćwiczenia: praca metodą projektu, case studies, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS: 4,0

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 15h

– udział w ćwiczeniach – 30h

– udział w konsultacjach – 6h

– przygotowanie projektu – 12h

– przygotowanie do kolokwium – 5h

– studiowanie literatury – 20h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 10h

– egzamin – 2h

RAZEM: 100h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 h = 2,12 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.

Kaczmarek M., Olejnik I., Springer A., Badania jakościowe. Metody i zastosowania, CeDeWu , Warszawa 2013.

Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2004.

Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN, Warszawa 2016.

Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008.

Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.

Schroeder J., Bartosik- Purgot M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.

Glinka B., Czakon W., Podstawy badań jakościowych, PWE, Warszawa 2021

Kaden,R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.

Kędzior Z. (red.), Badania rynku. Metody zastosowania, PWE, Warszawa 2005.

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, student zna i rozumie:

2AMBR_W01 w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu analizy rynku, rządzące nimi prawidłowości oraz metody badań rynku z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6)

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

2AMBR_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu analizy rynku, analizować i interpretować przyczyny i przebieg zmian rynkowych w ujęciu historycznym, demograficznym i geograficznym (KP6_UW1)

2AMBR_U02 wykorzystywać posiadaną umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów rynkowych do dokonywania oceny, krytycznej analizy, rozwiązywania złożonych problemów przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi analizy rynku (KP6_UW5)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest gotów do:

2AMBR_K01 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w w analizie konkretnych studiów przypadku oraz korzystania z eksperckich analiz rynkowych (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na postawie wyników prac projektowych i kolokwium. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji.

Wykład: pisemny egzamin końcowy na ocenę (pytania zamknięte i otwarte). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)