Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie ekspansji przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2ASEP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie ekspansji przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedsiębiorstwo aby przetrwać musi się rozwijać, rozwój zaś jest zadaniem przemyślanym. Stąd celem przedmiotu jest pokazanie możliwych ścieżek i miejsc, w których przedsiębiorstwo będzie w stanie osiągać cele rozwojowe.

Skrócony opis:

W trakcie realizacji cyklu dydaktycznego Studenci zostaną zapoznani z możliwościami ekspansji przedsiębiorstwa jako zadania strategicznego. Będą także budowali strategię sukcesu wybranych przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólno akademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Rok studiów/semestr: 2 rok, 3 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godzin,

ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład: uczestnictwo w dyskusji na wykładach, egzamin końcowy

- ćwiczenia: prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

przewidywane formy prowadzenia zajęć, to: dyskusja ze studentami, praca grupowa.

Punkty ECTS: 4,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 20 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 27 h

- udział w konsultacjach: 6 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 53 h = 2,1 ECTS

Literatura:

1.W.Grzegorczyk, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne : etapy i formy, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

2.W.Grzegorczyk, K.Szymańska, Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych:studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

3. A. Zakrzewska-Bielawska, Strategie rozwoju przedsiębiorstw: nowe spojrzenie, PWE, Warszawa 2018.

4. S. Sorbe, A.Johansson, International tax planning, competition and market structure, Paris: OECD Publishing 2017 ( https://www.oecdilibrary.org/economics/international-tax-planning-competition-and-market-structure_e9c35474-en),

5.S. Marinova, Institutional impacts on firm internationalization, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan 2015 (https:// www.researchgate.net/publication/270558684_Institutional_Impacts_on_Firm_Internationalization)

6.P. de Grauwe; A.Asbury, The limits of the markets: the pendulum between govenment and market, Oxford University Press 2017 First edition

Efekty uczenia się:

2ASEP_W01-Student zna złożone zależności między strukturami i instytucjami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej, w tym o procesach integracji gospodarczej, i ich potencjalne oddziaływanie na przedsiębiorstwo_KP6_WG3

2ASEP_U01-Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania problemów związanych z ekspansją zagraniczną przedsiębiorstw _KP6_UU2

2ASEP_K01-Student potrafi poddać krytycznej ocenie posiadaną wiedzę mając na uwadze dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w na rynkach zagranicznych_KP6_KK1

2ASEP_K02_Student potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z procesami internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, jak również zgromadzone informacje_KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: egzamin w formie pisemnej – egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 51%maksymalnej punktacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej i aktywności.Ćwiczenia uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit (max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)