Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania rynkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2LBRY Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania rynkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji rynkowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania rynkowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem badań rynkowych, ich przygotowaniem i organizacją. Studenci zdobywają wiedzę z, rodzajów, organizacji i znaczenie badań. znaczenia informacji rynkowej i jej źródeł, stasowanych metod w badaniach, zasad ich prowadzenia i prezentacji wyników oraz etycznej strony badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, analiza studium przypadku, dyskusja

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011

2. Kaden R.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008

3. Kędzior Z.: Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2004.

4. Aaker D. A., Marketing research, Hoboken, NJ : Wiley 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i

otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007

2. Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

2LBRY_WK1 Student posiada wiedzę o kluczowych problemach współczesnego rynku, w tym o roli i źródłach informacji, metodach i organizacji badań rynku oraz prezentacji wyników badań (KP6_WK1)

Umiejętności

2LBRY_UW1 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu badań rynkowych, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk rynkowych (KP6_UW1)

2LBRY_UW2 właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk rynkowych (KP6_UW2)

2LBRY_UK1 przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień (KP6_UK1)

2LBRY_UO1 planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu badań rynkowych (KP6_UO1)

2LBRY_UU2 wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie badań rynkowych (KP6_UU2)

Kompetencje

2LBRY_KK3 student posiada kompetencje rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji (KP6_KK3)

2LBRY_KK4 student posiada kompetencje uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym (KP6_KK4)

2LBRY_KO1 student posiada kompetencje wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów badawczych i społecznych, uwzględniając przy tym strukturę otoczenie przedsiębiorstwa (KP6_KO1)

2LBRY_KO2 student posiada kompetencje myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykazując postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności badawczej (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej z pytaniami angażującymi studentów do udziału w dyskusji. Egzamin w formie testu. Zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia:

Metody - projekty/prezentacje w formie zespołowych opracować, analiza studium przypadku, dyskusja

Kryteria oceny: podstawą zaliczenia jest suma punktów uzyskanych ze wszystkich wykonanych zadań na zajęciach. Zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem badań rynkowych, ich przygotowaniem i organizacją. Studenci zdobywają wiedzę z, rodzajów, organizacji i znaczenie badań. znaczenia informacji rynkowej i jej źródeł, stasowanych metod w badaniach, zasad ich prowadzenia i prezentacji wyników oraz etycznej strony badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, analiza studium przypadku, dyskusja

Z uwagi na ogranieczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011

2. Kaden R.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008

3. Kędzior Z.: Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i

otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007

2. Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem badań rynkowych, ich przygotowaniem i organizacją. Studenci zdobywają wiedzę z, rodzajów, organizacji i znaczenie badań. znaczenia informacji rynkowej i jej źródeł, stasowanych metod w badaniach, zasad ich prowadzenia i prezentacji wyników oraz etycznej strony badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, analiza studium przypadku, dyskusja

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011

2. Kaden R.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008

3. Kędzior Z.: Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2004.

4. Aaker D. A., Marketing research, Hoboken, NJ : Wiley 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i

otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007

2. Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.