Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i modelowanie procesów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2LPRO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i modelowanie procesów logistycznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych z projektowaniem i modelowaniem procesów logistycznych. W trakcie cyklu zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia, omawiają systemy logistyczne, dobierają metody i modele do potrzeb organizacji. W trakcie zadań wykorzystują koncepcje zarządzania, określają parametry otoczenia, przygotowując się do definiowania założeń procesu logistycznego.

W trakcie prac zespołowych omawiają techniki i modelują przykładowe procesy logistyczne, ucząc się właściwego wykorzystania narzędzi wspomagających projektowanie. Ostatecznym sprawdzianem jest prezentacja samodzielnie opracowanego procesu logistycznego i jego obrona na forum grupy.

Studenci w trakcie cyklu zajęć uczą się zarówno pozyskiwania, selekcji, przetwarzania i prezentacji informacji. Różne formy ćwiczeń wspierają pracę samodzielną i zespołową. Studia przypadku przyczyniają się do pogłębienia umiejętności analitycznych. Ćwiczenie polegające na zaprojektowaniu logistycznego zachęca do wykorzystania pozyskanych na wcześniejszych spotkaniach informacji, a także wiedzy interdyscyplinarnej, ich właściwego powiązania oraz wzmacnia kreatywność. W ramach formuły zdalnej zostaną dostarczone materiały wspierające prace z wybranymi zagadnieniami, a także zachęcające do dzielenia się pozyskaną wiedzą z innymi studentami w ramach forum, co będzie przyczyniało się do wzrostu klarowności wypowiedzi pisemnych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu: "Projektowanie i modelowanie procesów logistycznych" jest zapoznanie studentów ekonomii z metodami i standardami projektowania procesów. Przedmiot ma się przyczynić do zwiększenia wiedzy z dyscypliny ekonomia i finanse i pogłębić ją w kierunku zagadnień logistycznych. Studenci w ramach zajęć poznają podstawowe definicje, metodyki i modele zarządzania procesami logistycznymi, uczą się standaryzować procesy wg ustalonych kryteriów, poznają zasady projektowania systemów logistycznych, a także

techniki modelowania i usprawniania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy/specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: 2 rok, 4 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): znajomość podstaw zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

15 godzin wykładu

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: prezentacja, studia przypadku, analiza literatury, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Ćwiczenia – praca zaliczeniowa oraz aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.)

- Wykład - egzamin pisemny

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń, zaliczenia – 20 godz.

- Realizacja poleceń na platformie blackboard - 5 godz.

- Udział w wykładach - 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45

TEMATYKA:

Wykład:

1. Zajęcia wprowadzające: projektowanie i modelowanie procesów logistycznych

2. Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie – podstawowe definicje

3. Metodyki i modele zarządzania procesami logistycznymi

4. Standaryzacja procesów logistycznych

5. Projektowanie systemu logistycznego – zasady

6. Techniki usprawniania i modelowania procesów logistycznych

7. Narzędzia wspomagające projektowanie i modelowanie procesów logistycznych

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Koncepcje zarządzania procesami logistycznymi

3. Podejście procesowe w organizacji

4. Definiowanie środowiska procesowego – czynniki bliższe i dalsze

5. Deskrypcja założeń funkcjonalnych procesu logistycznego

6. Identyfikacja i odwzorowywanie procesu logistycznego

7. Kierowanie procesami logistycznymi, monitoring i ocena

8. Modelowanie procesów logistycznych w oparciu o metody matematyczne i niematematyczne

9. Projektowanie procesu logistycznego cz. 1

10. Projektowanie procesu logistycznego cz. 2

11. Projektowanie procesu logistycznego cz. 3

12. Procesy logistyczne – dobre praktyki

13. Prezentacja i obrona założeń procesu logistycznego cz. 1

14. Prezentacja i obrona założeń procesu logistycznego cz. 2

15. Projektowanie i modelowanie procesów logistycznych – ewaluacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd.

Naukowe PWN, Warszawa 2011

K. Kukuła (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

G.S. Maddala, Introduction to econometrics, John Wiley & Sons, Chichester 2001 i nast. wydania.

E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Oficyna Wolters Kluwer

business, Warszawa 2010

A. Bitkowska, K. Kolterman, W. Grażyna i inni, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin,

Warszawa 2011

M. Kunasz, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2010

Literatura uzupełniająca:

F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Introduction to operations research, McGraw-Hill, Boston 2010

B. Lent, Zarządzanie procesami prowadzenia projektów: informatyka i telekomunikacja, Difin, Warszawa 2011

A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, 2009

E. Perycz, Strategiczne prognozowanie, modelowanie i symulacja. WSZiP, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali oraz

znaczeniu projektowania procesów logistycznych S1A_W04

KP6_WK5 ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz rządzących nimi S1A_W10

KP6_WK6 zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych

S1A_W11

KP6_UW2 potrafi pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia S1A_U02

KP6_UW3 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie

nauk S1A_U03

KP6_UW4 potrafi analizować zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem

standardowych metod S1A_U04

KP6_UW5 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych

metod naukowych S1A_U05

KP6_UU2 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania

konkretnych S1A_U07

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk

ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych S1A_U08

KP6_UK1 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk społecznych (ekonomii i

pokrewnych) S1A_U09

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

--> ćwiczenia: projekt studencki / aktywność na zajęciach / wejściówki / inne

1. aktywność w ramach zajęć - max 20 pkt, w tym:

testy sprawdzające wiedzę z zajęć/przygotowanie na zajęcia (opcjonalnie) od –2 pkt do +2 pkt za jeden,

aktywność indywidualna i zespołowa,

2. projekt procesu logistycznego + wystąpienie – max 20 pkt,

praca własna studenta w domu - przygotowanie wybranych elementów i/lub prezentacji na ćwiczenia (fizycznie bądź zdalnie)

– max 10 pkt,

--> wykład:

egzamin – max 20 pkt (fizycznie bądź zdalnie)

Skala ocen (% całkowitej liczby punktów)

0% - 50% - 2,0

51% - 60% - 3,0

61% - 70% - 3,5

71% - 80% - 4,0

81% - 90% - 4,5

91% - 100% - 5,0

UWAGA:

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ćwiczenia i wykład odbywać się będą w formule zdalnej.

Zaliczenie ćwiczeń będzie miało formę prezentacji studenckich.

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formule testu zamieszczonego na platformie blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Waligóra
Prowadzący grup: Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

- Ćwiczenia – praca zaliczeniowa oraz aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.)

- Wykład - egzamin pisemny

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ćwiczenia i wykład odbywać się będą w formule zdalnej.

Zaliczenie ćwiczeń będzie miało formę prezentacji studenckich.

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formule testu zamieszczonego na platformie blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

- Ćwiczenia – praca zaliczeniowa oraz aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.)

- Wykład - egzamin pisemny

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ćwiczenia i wykład odbywać się będą w formule zdalnej.

Zaliczenie ćwiczeń będzie miało formę prezentacji studenckich.

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formule testu zamieszczonego na platformie blackboard.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.