Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2MKR1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych, odróżniać problemy mikro- i makroekonomiczne a także znać podstawy mikroekonomii (przynajmniej w odniesieniu do zasad funkcjonowania rynków, teorii konsumenta i producenta).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs z Makroekonomii I cz.1 wprowadza studenta w zagadnienia związane z problemami funkcjonowania gospodarki narodowej. Dostarcza wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, kategorii i zależności makroekonomicznych, pomiaru aktywności gospodarczej, kształtowania się równowagi makroekonomicznej oraz oddziaływania państwa na gospodarkę.

Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do dalszego studiowania makroekonomii na poziomie średnim.

Pełny opis:

Przedmiot Makroekonomia I cz.1 obejmuje pięć obszarów tematycznych.

Wykład dostarcza wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów gospodarki narodowej i jej struktury, sposobu pomiaru aktywności gospodarczej, założeń przyjętych przez różne szkoły ekonomiczne w przypadku analizy równowagi makroekonomicznej oraz roli państwa w gospodarce. Wskazywane są związki między poszczególnymi agregatami, determinanty dochodu narodowego oraz przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Ćwiczenia mają za zadanie omówienie wybranych problemów makroekonomicznych na rzeczywistych przykładach i zadaniach przygotowanych przez prowadzącego.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: 2 rok/ 3 semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu, w formie zdalnej i 15 godzin ćwiczeń w formie kontaktu bezpośredniego

Metody dydaktyczne: wykład online z wykorzystaniem narzędzi informatycznych rekomendowanych przez Rektora. Na ćwiczeniach rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 4

Przygotowanie do egzaminu końcowego 12

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do kolokwium 10

Przygotowanie prac domowych 5

Udział w konsultacjach 2

Łączny nakład: 75 godzin (1 pkt ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 godz., tj. 1,36 ECTS

o charakterze praktycznym 16 0,64 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

2. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

3. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

4. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

5. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

6. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR1_01 Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne. E1_W01

MKR1_02 Student ma podstawową wiedzę o gospodarce i strukturach gospodarczych oraz na temat relacji gospodarczych. E1_W02, E1_W04

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR1_U01 Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia E1_U02

MKR1_U02 Student posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych E1_U08

MKR1_U03 Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych, E1_U10

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarczych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób E1_K01, E1_K06

MKR1_K02 Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy zawiązane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w sesji zimowej

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Na ocenę końcową z ćwiczeń będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, prace domowe oraz wynik uzyskany z kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Mateusz Łajewski, Magdalena Owczarczuk, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.