Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacje i polityka innowacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2PIPI
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacje i polityka innowacyjna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje analizę i omówienie aspektów dotyczących innowacji oraz polityki innowacyjnej jako odrębnego członu polityki gospodarczej państwa.

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Innowacje i polityka innowacyjna jest przedstawienie studentom aspektu innowacji i innowacyjności w odniesieniu do panującej sytuacji społeczno-gospodarczej, jak również skierowanie uwagi na znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Ważną kwestię odgrywają także czynniki warunkujące potencjał innowacyjny gospodarek, jak i funkcjonujących podmiotów gospodarczych, co determinuje ich pozycję konkurencyjną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: : Grupa zajęć_5,2 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr:II rok, III semestr,

Wymagania wstępne brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: WYKŁAD 30 H, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z użyciem prezentacji powerpoint, ćwiczenia case studies, dyskusja

Punkty ECTS 5 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 30 godzin

ćwiczenia 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 13,

przygotowanie do zaliczenia 12

studia literaturowe: 10 godzin,

udział w konsultacjach: 13 godzin

przygotowanie do egzaminu 15

egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 125

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 (ECTS: 3,0)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janasz W., Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011.

2. Duraj J., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.

3. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

3. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, DIFIN, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PIPI_W01 student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu innowacji i polityki innowacyjnej KP6_WG1

UMIEJĘTNOŚCI

2PIPI_U01 student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu innowacji i polityki innowacyjnej, potrafi interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk polityki innowacyjnej w tym w ujęciu historycznym, demograficznym i geograficznym KP6_UW1

2PIPI__U02 student potrafi prawidłowo dobierać dane do analizowania i prognozowania procesów i zjawisk zachodzących w obszarze dotyczącym innowacji oraz polityki innowacyjnej KP6_UW2

KOMPETENCJE

2PIPI__K01 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na rozwój innowacji i techniki oraz polityki innowacyjnej KP6_KK1

2PIPI__K02 student jest gotów do uznawania znaczenie wiedzy z zakresu innowacji i polityki innowacyjnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu w formie ustnej na podstawie przedstawionego materiału i wskazanej literatury, po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń

zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy zespołowej polegającej na przygotowaniu wystąpienia na wskazany temat oraz udziale w dyskusji.

praca zespołowa max. 20 pkt

aktywność 12 pkt. Do zaliczenia należy zdobyć min 17 pkt.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to prawidłowa interpretacja poszczególnych systemów ekonomicznych przedstawiona w formie pracy zespołowej oraz dyskusji.

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Innowacje i polityka innowacyjna jest przedstawienie studentom aspektu innowacji i innowacyjności w odniesieniu do panującej sytuacji społeczno-gospodarczej, jak również skierowanie uwagi na znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Ważną kwestię odgrywają także czynniki warunkujące potencjał innowacyjny gospodarek, jak i funkcjonujących podmiotów gospodarczych, co determinuje ich pozycję konkurencyjną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: : Grupa zajęć_5,2 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr:II rok, III semestr,

Wymagania wstępne brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: WYKŁAD 30 H, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z użyciem prezentacji powerpoint, ćwiczenia case studies, dyskusja

Punkty ECTS 5 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 30 godzin

ćwiczenia 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 13,

przygotowanie do zaliczenia 12

studia literaturowe: 10 godzin,

udział w konsultacjach: 13 godzin

przygotowanie do egzaminu 15

egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 125

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 (ECTS: 3,0)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

2. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

3. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

3. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, DIFIN, Warszawa 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)