Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XFPR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- Zrozumienie i opanowanie podstawowej terminologii stosowanej w teorii i praktyce finansów przedsiębiorstwa

- Zrozumienie i opanowanie podstawowych zależności istotnych w finansach przedsiębiorstwa

- Poznanie metod i narzędzi stosowanych w finansach przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV Przedmioty specjalnościowe Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study)

Punkty ECTS 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 30

Studiowanie literatury 20

Udział w konsultacjach 8

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 30

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 70 Punkty ECTS 2,8

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 32 Punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2.W.T. Harrison [et al.],Financial accounting : international financial reporting standards, Boston [etc.] : Pearson, cop. 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XFPR_W01 Student ma wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna kategorie ekonomiczne w zakresie finansów przedsiębiorstwa KP6_WG1

2XFPR_W02 Student ma podstawową wiedzę na temat narzędzi umożliwiających gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych wyjaśniających strukturę finansów przedsiębiorstwa_ KP6_WG5

2XFPR_W03 Student zna normy i reguły odnoszące się do struktury finansów przedsiębiorstwa KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

2XFPR_U01 Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa KP6_UW1

2XFPR_U02 Student potrafić analizować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych KP6_UW2

2XFPR_U03 Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczącą gospodarki finansowej przedsiębiorstwa KP6_UO1

2XFPR_U04_Student potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę do analizy procesów i zjawisk związanych z finansami przedsiębiorstwa_KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XFPR_K01 Ma świadomość zmian zachodzących w przepisach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie KP6_KK1

2XFPR_K01 Ma świadomość znaczenia wiedzy związanej z finansami przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych KP6_KK2

2XFPR_K01 Potrafi rozwiązywać konkretne problemy prawoznawcze w zakresie finansów przedsiębiorstwa w oparciu o zgromadzone informacje_KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (30%), prezentacja multimedialna (10%), kolokwium (60%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka, Magda Wiśniewska-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Julita Paszko, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.