Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3AFI
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3; przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III Rok/ semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu analizy finansowej, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- ćwiczenia - 30 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń - 12 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 6 godz.

- przygotowanie do kolokwium - 12 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. - 75

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz., tj. 1,44 ECTS

- o charakterze praktycznym: 30 godz., tj. 1,2 ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, Analiza finansowa przedsiębiorstwa . Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2020.

2. B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.

3. W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

4. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III zmienione, dodruk 7, PWN, Warszawa 2012.

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A practitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. T. Maślanka, I. Mazur-Maślanka, Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2022.

2. F. Bławat, Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa 2021.

3. Problemy analizy finansowej w praktyce : studia przypadków w zakresie interpretacji sprawozdań finansowych, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.

5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołębiowski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza

3XAFI_W01 - zna i rozumie w zaawansowanym stopniu narzędzia gromadzenia, analizy i prezentacji danych pochodzących ze sprawozdania finansowego wykorzystywanych w analizie finansowej podmiotu (KP6_WG5)

Umiejętności

3XAFI_U01 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu analizy finansowej do interpretacji przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie (KP6_UW1)

3XAFI_U02 - potrafi właściwie dobierać dane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jej prognozy z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi analizy finansowej (KP6_UW2)

3XAFI_U03 - potrafi wykorzystać posiadaną umiejętność obserwacji i analizowania zjawisk finansowych do oceny, krytycznej analizy i rozwiązywania złożonych problemów z zakresu sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu gospodarczego przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi analizy finansowej (KP6_UW5)

3XAFI_U04 - potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, w tym przygotować prace pisemne opisujące kondycję finansową wybranego przedsiębiorstwa (KP6_UO1)

3XAFI_U05 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu kondycji finansowej podmiotów gospodarczych (KP6_UU2)

Kompetencje społeczne

3XAFI_K01 – jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu analizy finansowej ze względu na dynamikę procesów rynkowych oraz zmienność przepisów prawa (KP6_KK1)

3XAFI_K02 - jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych, związanych z aktywnością finansową przedsiębiorstwa, w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy z zakresu analizy finansowej (KP6_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- aktywność na zajęciach - 10%

- rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study) - 30%

- kolokwium - 60%

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)