Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3BOP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci powinni poznać istotne elementy wiedzy o programowaniu matematycznym, w tym dokładniej o programowaniu liniowym, a także o zagadnieniach transportowych i programowaniu sieciowym. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych. Poza tym powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz programowania sieciowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_2 Przedmioty podstawowe.

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 3 rok, V semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład: 30 godz., Ćwiczenia: 30 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Wykład – 30 godz.

Ćwiczenia – 30 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń – 20 godz.

Przygotowanie do kolokwiów – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 15 godz.

Egzamin – 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 5 ECTS * 25 godz. = 125 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin – 75. Punkty ECTS: 3.

- o charakterze praktycznym: Liczba godzin 50. Punkty ECTS: 2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Appenzeller D., Jurek W., Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych: zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2018.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to operations research, McGraw-Hill, Boston 2010.

Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Kukuła K. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Trzaskalik T., Zadania testowe z badań operacyjnych z rozwiązaniami i pytania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.

Literatura uzupełniająca:

Gajda J.B. i Jadczak R. (red.), Badania operacyjne: przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Orzeszko W., Bejger S., Gluzicka A., Miszczyński P., Wójcicka-Wójtowicz A., Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

Efekty uczenia się:

3BOP_W01 Zna w zaawansowanym stopniu metody programowania matematycznego, w szczególności programowania liniowego, zagadnienia transportowego i programowania sieciowego KP6_WG5

3BOP_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat analizy danych i wykorzystywania wyników w procesie podejmowania decyzji KP6_WG5

3BOP_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym KP6_UW2, KP6_UW4,

3BOP_U02 Umie rozwiązać zagadnienie transportowe różnymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki KP6_UW2, KP6_UW4,

3BOP_U03 Umie zastosować programowanie sieciowe w analizach ekonomicznych KP6_UW2, KP6_UW4.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na podstawie kolokwiów i aktywnego udziału w zajęciach. Egzamin z wykładów - pisemny w formie pytań testowych.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Perło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz programowania sieciowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_2 Przedmioty podstawowe.

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 3 rok, V semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: -.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład: 30 godz., Ćwiczenia: 30 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Wykład – 30 godz.

Ćwiczenia – 30 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń – 20 godz.

Przygotowanie do kolokwiów – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 15 godz.

Egzamin – 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 5 ECTS * 25 godz. = 125 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin – 75. Punkty ECTS: 3.

- o charakterze praktycznym: Liczba godzin 50. Punkty ECTS: 2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Appenzeller D., Jurek W., Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych: zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2018.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to operations research, McGraw-Hill, Boston 2010.

Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Kukuła K. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Trzaskalik T., Zadania testowe z badań operacyjnych z rozwiązaniami i pytania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020.

Literatura uzupełniająca:

Gajda J.B. i Jadczak R. (red.), Badania operacyjne: przykłady zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Orzeszko W., Bejger S., Gluzicka A., Miszczyński P., Wójcicka-Wójtowicz A., Wybrane zastosowania badań operacyjnych w finansach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)