Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I - przedmiot prowadzony w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3EC1#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria I - przedmiot prowadzony w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Erasmus semestr Zimowy
WEiF zima Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje modelowanie deterministyczne, druga - modelowanie stochasyczne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 3 rok, V semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30 godz.

udział w ćwiczeniach – 30 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz./2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

3EC1_W01 Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej liniowego E1A_W01, E1A_W02

3EC1_W02 Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych E1A_W01, E1A_W02

3EC1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego budowy E1A_W01, E1A_W02

3EC1_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym E1A_U03, E1A_U05, E1A_U24,

3EC1_U02 Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki E1A_U01, E1A_U02, E1A_U05, E1A_U24,

3EC1_U03 Umie budować jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą i wykorzystywać je w prognozach ekonomicznych E1A_U03, E1A_U05, E1A_U23,

3EC1_K01 Potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji problemów ekonomicznych E1A_K09

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz, Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Paweł Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.