Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3EC1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 330-ES1-2STA

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci powinni poznać istotne elementy wiedzy o programowaniu matematycznym, w tym dokładniej o liniowym, a także o modelach ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych oraz do prognozowania. Poza tym powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje modelowanie deterministyczne, druga - modelowanie stochasyczne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 3 rok, V semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30 godz.

udział w ćwiczeniach – 30 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz./2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Appenzeller D., Jurek W., Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych: zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2018.

Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne: zbiór zadań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Biolik J. (red.), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem: zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kufel T., Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

Stock J.H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Updated 3rd ed. Global ed., Pearson Series in Economics, Boston 2015.

Literatura uzupełniająca:

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2016.

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

3EC1_W01 Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej liniowego KP6_WG5

3EC1_W02 Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych KP6_WG5

3EC1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego budowy KP6_WG5

3EC1_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym KP6_UW2, KP6_UW4,

3EC1_U02 Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki KP6_UW2, KP6_UW4,

3EC1_U03 Umie budować jednorównaniowe modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą i wykorzystywać je w prognozach ekonomicznych KP6_UW2, KP6_UW4.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na podstawie kolokwiów i aktywnego udziału w zajęciach. Egzamin z wykładów - pisemny w formie pytań testowych. Egzamin odbędzie się w formie zdalnej. Łącznie można zdobyć 60 punktów z egzaminu. Oceny:

5,0 - co najmniej 55 punktów z egzaminu,

4,5 - co najmniej 49 punktów z egzaminu,

4,0 - co najmniej 43 punkty z egzaminu,

3,5 - co najmniej 37 punktów z egzaminu,

3,0 - co najmniej 31 punktów z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Norbert Arszułowicz, Jacek Marcinkiewicz, Dorota Perło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 330-ES1-2STA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni poznać istotne elementy wiedzy o programowaniu matematycznym, w tym dokładniej o liniowym, a także o modelach ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych oraz do prognozowania. Poza tym powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 3 rok, V semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30 godz.

udział w ćwiczeniach – 30 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz./2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anholcer M., Badania operacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Busłowski A., Stabilność rozwiązania optymalnego zadania programowania liniowego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 2009

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Perło
Prowadzący grup: Anna Matel, Dorota Perło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 330-ES1-2STA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu studenci powinni poznać istotne elementy wiedzy o programowaniu matematycznym, w tym dokładniej o liniowym, a także o modelach ekonometrycznych jednorównaniowych z jedną zmienną objaśniającą. Powinni również umieć zastosować poznane techniki do przeprowadzenia analizy problemów ekonomicznych, w tym do prostej analizy szeregów czasowych oraz do prognozowania. Poza tym powinni posiąść umiejętność samodzielnego interpretowania uzyskanych wyników oraz tekstów ekonomicznych, w których przedstawiono powyższe metody.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 3 rok, V semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30 godz.

udział w ćwiczeniach – 30 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwiów, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz./2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Appenzeller D., Jurek W., Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych: zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2018.

Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne: zbiór zadań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Biolik J. (red.), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem: zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2018.

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Kufel T., Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

Stock J.H., Watson M.W., Introduction to econometrics, Updated 3rd ed. Global ed., Pearson Series in Economics, Boston 2015.

Literatura uzupełniająca:

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2016.

Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.