Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3FIL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z ekonomiczno - prawnymi podstawami funkcjonowania systemu finansów lokalnych w Polsce.

Podczas zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: analityczno-finansowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - trzeci, semestr - szósty

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, praca w grupach i prezentacja wyników pracy

punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - 75 godz.

udział w wykładach -15 godz.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

przygotowanie się do ćwiczeń – 15 godz.

przygotowanie się do zaliczenia – 15 godz.

przygotowanie się do kolokwium – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,6 pkt ECTS

Literatura:

1. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego JST. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. R. Ebel (ed.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 38.

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. z póź. zm.

Efekty uczenia się:

FIL_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się

do finansów lokalnych E1_W01

FIL_W02 ma wiedzę o normach i regułach rządzących systemem finansowania samorządu terytorialnego (źródłach dochodów, kierunkach

wydatkowania oraz teoriach odnoszących się do finansów samorządowych) E1_W07

FIL_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (w tym w systemie finansowania samorządu terytorialnego) E1_K01

FIL_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne dzięki

zapoznaniu się z instrumentami partycypacji społecznej w finansach samorządowych E1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja

wyników prac

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: zaliczenie pisemne (test)

Ćwiczenia: kolokwium (test), dodatkowym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w rozwiązywaniu zadań w grupach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.