Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3FIP#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Erasmus semestr letni
WEiF lato Erasmus
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course's main aim is to develop students' knowledge of the theoretical foundations of public sector economics - the theory of public expenditure and principles of taxation from the perspective of the EU countries. It is worth remembering that how the economics of public finance works out in practice in a particular country results from an encounter of s general theory with a specific history and set of institutions.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy (Moduł 3 Przedmioty kierunkowe)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: III rok/semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Finanse publiczne” jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat ogólnych zasad funkcjonowania instytucji sektora publicznego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h (wykłady) + 30 h (ćwiczenia). Zajęcia odbywają się w formie mieszanej stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny prowadzony zdalnie, prezentacje multimedialne;

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków (rozwiązywane indywidualnie i w grupach).

Punkty ECTS: 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do kolokwium 20 h

- przygotowanie do egzaminu 25 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h, 2 ECTS; o charakterze praktycznym: 80 h, 1,8 ECTS

Literatura:

1. Gruber Jonathan, Public finance and public policy, New York: Worth Publishers, 2011

2. Ulbrich, Holley H., Public finance in theory and practice, London; New York: Routledge, 2011

3. Mehrotra, Ajay K., Making the Modern American Fiscal State, New York: Cambridge University Press, 2013

Theoretical foundations of macroeconomic policy: edited by Giovanni Di Bartolomeo and Enrico Saltari, London; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FIP_W01 ma zaawansowaną wiedzę o instytucjach gospodarki publicznej (KP6_WG2)

FIP_W02 ma zaawansowaną wiedzę o normach i regułach rządzących sektorem finansów publicznych (KP6_WG6)

UMIEJĘTNOŚCI

FIP_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów i zjawisk w sektorze publicznym (KP6_UW1)

FIP_U02 potrafi właściwie analizować i interpretować procesy gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu finansów publicznych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu złożonych problemów (KP6_UW3)

FIP_U03 potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu finansów publicznych, używając specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień (KP6_UK1)

FIP_U04 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów publicznych (KP6_UO1)

FIP_U05 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów w obszarze finansów sektora publicznego (KP6_UO2)

FIP_U06 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu finansów publicznych (KP6_UU2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FIP_K01 jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów polityk publicznych, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne (KP6_KO1)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.