Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LEKL
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologistyka
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z:

1. Zagadnieniami dotyczącymi roli opakowań w obrocie towarowym, w tym najważniejszymi regulacjami, standardami i rozwiązaniami.

2. Problematyką recyrkulacji materiałów w gospodarce i z procesami gospodarowania odpadami.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi stosowania opakowań oraz możliwościami optymalizacji pakowania w kontekście technicznym, organizacyjnym i ekologicznym.

Studenci poznają organizację logistycznie zintegrowanych systemów postępowania z poszczególnymi strumieniami odpadów. Poznają też metody analizy i minimalizacji wpływu przepływów materialnych, w tym opakowań, na środowisko, takich jak ekologiczna analiza cyklu życia, ekobilansowanie i ekoprojektowanie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, specjalnościowy

Rok studiów 3, semestr 6

Liczba godzin zajęć: 15 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 2,3 ECTS:

- udział w wykładach i ćwiczeniach - 45 godzin

- udział w konsultacjach 10 godzin

Pozostałe:

- studiowanie literatury - 14 godzin

- przygotowanie do zajęć - 20 godzin

- przygotowanie prac / zadań domowych - 12 godzin

- przygotowanie do kolokwium w ramach ćwiczeń - 12 godzin

- przygotowanie do sprawdzianu wiedzy z wykładu - 12 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Wydanie III, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

2. J. Szołtysek, S.Twaróg Logistyka zwrotna: teoria i praktyka BL, Poznań 2017.

3. M. Hordyńska. Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.

4. K. Michniewska, Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Difin, Warszawa 2013.

Literatura dodatkowa:

1. Ł. Fukas-Płonka, Zarządzanie gospodarką odpadami, WFOŚiGW, Poznań 2010.

2. W. Adamczyk, Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.

3. Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2011.

5. Jakowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

4. S. Nahotko, Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem, OWO-PO, Bydgoszcz 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

LEKO_W01. Rozumie zakres i zadania ekologistyki we współczesnej gospodarce oraz definiuje podstawowe pojęcia (KP6_WG1)

LEKO_W02. Ma wiedzę na temat rodzajów opakowań, zastosowań, a także wiedzę dotyczącą ich znakowania (KP6_WG1)

LEKO_W03. Ma wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących opakowań i gospodarki odpadami: rozumie i wykorzystuje adekwatne przepisy (KP6_WG6)

Umiejętności: Student:

LEKO_U01. Wykorzystuje posiadaną wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk z zakresu ekologistyki i opakowalnictwa (KP6_UW1)

LEKO_U02. Formułuje poprawne wnioski dotyczące zagadnień opakowalnictwa i ekologistyki, uczestniczy w dyskusji na tematy z tym związane przedstawiając różne opinie i stanowiska, wykazując umiejętność weryfikacji odbieranych treści (KP6_UK1)

LEKO_U03. Potrafi planować i organizować pracę własną i w zespole, nad zagadnieniami z zakresu ekologistyki i opakowalnictwa, w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu (KP6_UO1)

LEKO_U04. Potrafi, współpracując z innymi i posługując się odpowiednimi przepisami i normami, rozwiązywać problemy z zakresu ekologistyki i opakowalnictwa, w ramach projektów i prac zespołowych (KP6_UO2)

Kompetencje społeczne:

LEKO_K01. Wykazuje krytyczne podejście do wiedzy i odbieranych treści, mając świadomość dynamiki procesów społeczno-gospodarczych (KP6_KK1)

LEKO_K02. Docenia rolę wiedzy w podejmowaniu decyzji i jest gotów do ciągłego jej uzupełniania i podnoszenia; korzysta z wiedzy eksperckiej (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne w formie testu

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego (test pisemny). Każda forma aktywności jest punktowania.

Ocena końcowa zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 72-81% - db

- 82-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)