Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LOPT
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę decydując m.in. o formie opodatkowania dochodu. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych,

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: III rok, semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały;

przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h,

- zapoznanie się z materiałem w ramach e-learning 8h

- przygotowanie do sprawdzianów 10 h

-udział w konsultacjach 8 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 h, 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 63 h, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer,

Warszawa 2016.

2. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,

Warszawa 2016.

3. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

4. Olchowicz I., VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

5. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, , Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

6. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the

European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

Efekty uczenia się:

Wiedza

3LOPT_W01 Student ma wiedzę o obciążeniach fiskalnych i zasadach opodatkowania działalności gospodarczej KP6_WG2

3LOPT_W02 Wyróżnia i charakteryzuje formy opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, zna konstrukcję

poszczególnych form opodatkowania oraz odpowiednie obowiązki ewidencyjne podatnika KP6_WG2, KP6_WG7

Umiejętności

3LOPT_U01 dokonuje wyboru właściwej formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę m.in. takie kryteria,

jak: forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, wysokość obrotów, koszty

ewidencji podatkowej KP6_UW1

3LOPT_U02 potrafi pozyskiwać i prezentować dane z ewidencji i sprawozdawczości podatkowej do analizy skutków opodatkowania

KP6_UW2, KP6_U01, KP6_UK1

3LOPT_U03 potrafi właściwie interpretować przyczyny, przebieg i skutki opodatkowania działalności gospodarczej w zakresie podatków

bezpośrednich i pośrednich KP6_UW3, KP6_U01, KP6_U02, KP6_UK1

Kompetencje

3LOPT_K01 Potrafi wykorzystywać przepisy prawa podatkowego w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresu opodatkowania

KP6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ocenianie ciągłe podczas zajęć, aktywność przy rozwiązywaniu problemów, pisemne kolokwium końcowe w formie testu.

Punktacja:- aktywność na zajęciach: max 10 pkt.- kolokwium: max 20 pkt.

Oceny:5,0 19 – 20 pkt.

4,5 17 – 18 pkt.

4,0 15 – 16 pkt.

3,5 13 – 14 pkt.

3,0 11 – 12 pkt.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wildowicz-Szumarska
Prowadzący grup: Anna Wildowicz-Szumarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)