Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i spedycja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3LTIS
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transport i spedycja
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, etc. poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i rzeczywistych przykładów praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 7 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: rok trzeci / semestr piąty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów / 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach – 15 h

- Udział w ćwiczeniach – 30 h

- Przygotowanie prezentacji - 35 h

- Przygotowanie pracy pisemnej - 40 h

- Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach - 30 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz., 1,8 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz., 1,2 ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

2. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

3. Sikorski M., Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008

4. Wasilewska – Marszałkowska I., Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, CeDeWu, Warszawa 2014

5. Załoga E., Milewski D., Spedycja procesy i usługi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Januła E., Spedycja, Difin, Warszawa 2011

2. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

3. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

4. Szczepaniak T., (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002

5. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Bookbinder J.H., Handbook of global logistics : transportation in international supply chains, New York [etc.]: Springer, cop. 2013

2. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG1 - w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UK1 - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse z użyciem specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień

KP6_UO1 - planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

KP6_UO2 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (m.in. prawnymi, moralnymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów

KP6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia:

1) forma zaliczenia: aktywność na zajęciach, prezentacja, praca pisemna

2) Liczba punktów z zaliczenia: 100 punktów (40 punktów - aktywność na zajęciach; 30 punktów - prezentacja; 30 punktów - praca pisemna)

Procent punktów wymaganych dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3) Zasady zaliczenia ćwiczeń:

- uzyskanie minimum 51% punktów,

- obecność na zajęciach

wykład:

1) Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

2) Liczba punktów: 100

Procent punktów wymaganych dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3) Zasady dopuszczenia do zaliczenia wykładu

- zaliczenie ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, etc. poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i rzeczywistych przykładów praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 7 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: rok trzeci / semestr piąty

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów / 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach – 15 h

- Udział w ćwiczeniach – 30 h

- Przygotowanie prezentacji - 35 h

- Przygotowanie pracy pisemnej - 40 h

- Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach - 30 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz., 1,8 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz., 1,2 ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

2. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

3. Sikorski M., Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008

4. Wasilewska – Marszałkowska I., Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, CeDeWu, Warszawa 2014

5. Załoga E., Milewski D., Spedycja procesy i usługi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Januła E., Spedycja, Difin, Warszawa 2011

2. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

3. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

4. Szczepaniak T., (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002

5. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Bookbinder J.H., Handbook of global logistics : transportation in international supply chains, New York [etc.]: Springer, cop. 2013

2. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)