Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3PSG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem Zimowy
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych

rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania

realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w

Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30

Przygotowanie do wykładu 15

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 30

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 40

Udział w konsultacjach: 5

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65 godz. ECTS 2,6

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,4

Literatura:

Podstawowa:

B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2012.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

G. Kołodko, Od ekonomicznej teorii do praktycznej praktyki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2020.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

C. Kosikowski, Współczesny interwencjonizm, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

A. Kubow (red.), Wyzwania polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 2020.

S. Swadźba, Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Katowice 2011.

A. Żabiński (red.), Polityka społeczno-ekonomiczna w warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3PSG_W01 - Student zna i rozumie strukturę i zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki gospodarczej.

(KP6_WG2)

3PSG _W02 - Student zna i rozumie relacje między podmiotami sfery realnej i sfery regulacji w skali krajowej i międzynarodowej.

(KP6_WG3)

3PSG_W03 – Student zna i rozumie poglądy różnych szkół ekonomicznych na temat polityki gospodarczej w gospodarce rynkowej według

(KP6_WG8)

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U01 - Student potrafi analizować, oceniać i przewidywać konsekwencje procesów i zjawisk z zakresu polityki gospodarczej z

uwzględnieniem wieloaspektowej natury tych procesów oraz rozwiązywać złożone problemy w tym obszarze. (KP6_UW3)

3PSG _U02 - Student potrafi analizować przebieg konkretnych procesów i oceniać trendy w zakresie polityki gospodarczej. (KP6_UW4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 Student jest gotów do oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie. (KP6_KK1)

3PSG_K02 Student jest gotów do wykorzystania wiedzy specjalistycznej ekspertów poprzez korzystanie z raportów i sprawozdań instytucji

publicznych (KP6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny w formie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych w przypadku egzaminu w formie zdalnej, w formie bezpośredniej - 5 pytań otwartych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin ustny),

ćwiczenia - ocenianie na podstawie systemu punktowego na podstawie zadań wykonywanych na ćwiczeniach i kolokwium. Kolokwium w formie testowo-opisowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.