Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XAPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza podatkowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych 330-ES1-2XOPG
Podstawy rachunkowości 330-ES1-2PRA
Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość 330-ES1-3XRFS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć z przedmiotu „Analiza podatkowa” jest istota i metody prowadzenia analizy podatkowej oraz skutki podatkowe wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu.

Studenci nabywają umiejętność analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr szósty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Analiza podatkowa” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej oraz opodatkowania podmiotów gospodarczych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń (w sali i/lub zdalnie)

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- prezentacja poszczególnych zagadnień

- dyskusja

- analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do kolokwium 5 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h, 1,32 ECTS

- o charakterze praktycznym: 53 h, 2,12 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

2. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

3. J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

2. Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015

4. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

5. M. Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007

6. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013

7. W. Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012

8. J. Wyciślok, Ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

9. J. Wyciślok, Spółki osobowe i ich opodatkowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

10. Taxation Trends in the European Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/economic-analysis-taxation/taxation-trends-european-union_pl

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 255, 1163, 1243)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243)

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558)

Efekty uczenia się:

Wiedza

APO_W01: absolwent w zaawansowanym stopniu zna i rozumie istotę i metody prowadzenia analizy podatkowej oraz skutki podatkowe wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu (KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WK3)

Umiejętności

APO_U01: absolwent potrafi przeprowadzić analizę zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych (KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3)

Kompetencje społeczne

APO _K01: absolwent jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy z zakresu analizy podatkowej (KP6_KK3)

APO _K02: absolwent uznaje znaczenie wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu (KP6_KK4)

APO _K03: absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez udział w opracowywaniu projektów społecznych, uwzględniając przy tym aspekty podatkowe (KP6_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 31 punktów, możliwych do zdobycia poprzez udział w zajęciach w następujący sposób:

- obecność na zajęciach (kryterium dopuszczające, dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze),

- przygotowanie do zajęć, w tym:

• aktywność na zajęciach, max. 20 pkt

• case study max. 20 pkt

- kolokwium, max. 20 pkt (kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie case study; na kolokwium mogą być używane kalkulatory oraz teksty ustaw).

Jeśli na koniec semestru student uzyska łącznie mniej niż 31 pkt, konieczne jest zaliczenie kolokwium poprawkowego.

Skala ocen:

• 0 – 30 2,0

• 31 – 36 3,0

• 37 – 42 3,5

• 43 – 48 4,0

• 49 – 54 4,5

• 55 – 60 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wojciuk
Prowadzący grup: Michał Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć z przedmiotu „Analiza podatkowa” jest istota i metody prowadzenia analizy podatkowej oraz skutki podatkowe wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu.

Studenci nabywają umiejętność analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok, semestr szósty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Analiza podatkowa” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej oraz opodatkowania podmiotów gospodarczych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń (w sali i/lub zdalnie)

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- prezentacja poszczególnych zagadnień

- dyskusja

- analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie do kolokwium 5 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h, 1,32 ECTS

- o charakterze praktycznym: 53 h, 2,12 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

2. H. Litwińczuk (red.), P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

3. J. Wyciślok, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

2. Ł. Mazur (red.), Optymalizacja podatkowa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015

4. I. Olchowicz, M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

5. M. Poszwa, Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007

6. J. Szlęzak-Matusewicz, Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013

7. W. Szymański, Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012

8. J. Wyciślok, Ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

9. J. Wyciślok, Spółki osobowe i ich opodatkowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014

10. Taxation Trends in the European Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/economic-analysis-taxation/taxation-trends-european-union_pl

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123, 2320, z 2021 r. poz. 255, 1163, 1243)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243)

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.