Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XRAZ Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest. przedstawienie istoty rachunkowości zarządczej oraz warunków jej organizacji. Student powinien rozumieć i stosować koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasyfikacją kosztów i przychodów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo-księgowej. W trakcie zajęć studenci uzyskują wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów służących zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką. W rozwiązywaniu problemów uczą się posługiwać narzędziami rachunkowości zarządczej służącymi do oceny efektywności przedsięwzięć oraz podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji i sprzedaży. Zajęcia mają również na celu przedstawienie zasad konstruowania budżetu operacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Grupa 5.1 Przedmioty specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki społeczne, Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr III rok/semestr 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstaw rachunkowości

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład: 30, ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych angażujące studentów do pracy grupowej .samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

studiowanie literatury 14 godz.

konsultacje 4 godz.

przygotowanie do kolokwium, 20 godz.

przygotowanie do egzaminu 20 godz.

egzamin 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

-o charakterze praktycznym- Liczba godzin 28 Punkty ECTS 1,12

Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa 2021.

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

1. M. Trocka, Z Głodek, Koszty w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020

2. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

3. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2017

4. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, warszawa 2018

5. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

6. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

7. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation,: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XRAZ_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia oraz kategorie sformułowane na gruncie rachunkowości zarządczej KP6_WG1

3XRAZ_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych dotyczących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. KP6_WG5

3XRAZ_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów, normy i reguły je organizujące oraz sposoby działania KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

3XRAZ_U01 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie kosztów, przeprowadzać kalkulację i ocenę efektywności podejmowanych przedsięwzięć KP6_UW1

3XRAZ_U02 Potrafi prognozować określone procesy zachodzące w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu budżetów operacyjnych KP6_UW2

3XRAZ_U03 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej KP6_UU1

3XRAZ_U04 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji oraz zastosowania odpowiednich systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XRAZ_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz potrzebę stałego uczenia się ze względu na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian rynkowych KP6_KK1

3XRAZ_KO2 Jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu rachunkowości zarządczej w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność (10%) kolokwia (70%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Magdalena Kuźma, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.