Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XRFS
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest uszczegółowienie wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie, przede wszystkim prawa bilansowego, ale też innych (m.in. prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych) oraz praktyczna aplikacja powyższych zasad.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- uszczegółowienie wiedzy i umiejętności w zaawansowanym stopniu w obszarze zasad i reguł prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zaawansowanym stopniu dotyczącej ewidencji i wyceny składników majątkowych oraz źródeł finansowania,

- w zaawansowanym stopniu przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań finansowych, szczegółowe poznanie zawartości poszczególnych ich części oraz zagadnienia badania sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 5.1. Przedmioty specjalizacyjne: Rachunkowość i finanse

Rok studiów/semestr: III rok/semestr V

Dziedzina i dyscyplina nauki:

- Dziedzina: nauki społeczne

- Dyscyplina: ekonomia i finanse

Wymagania wstępne, tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

- Wykład: 30h

- Ćwiczenia: 30h

Metody dydaktyczne:

- Wykład: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i innych form aktywizacji studentów (konwersacja i omówienie zadań, wspólne rozwiązywanie przykładów).

- Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

- Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Wykłady: 30h

- Ćwiczenia: 30h

- Przygotowanie się do ćwiczeń: 28h

- Case study: 7h

- Studiowanie literatury: 8h

- Udział w konsultacjach: 15h

- Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 30h

- Egzamin: 2h

- ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.: 150h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 77; punkty: 3,1 ECTS.

- o charakterze praktycznym:

Liczba godzin: 37h, punkty: 1,48 ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

2. P. Szczypa (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki, Wyd. IV zm., Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.

3. M. Kiedrowska (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo UEP, Poznań 2020.

4. B. Nita (red.), Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020.

5. B. Nita i in. (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Uzupełniająca:

6. E. Walińska (red.), Rachunkowość, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

7. J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2020.

8. B. Elliott, J. Elliott, FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING, http://www.koledza.lv/best/download/biblioteka/Financial_Accounting.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

3XRFS_W01 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości - KP6_WG1

3XRFS_W02 - Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej - KP6_WG5

3XRFS_W03 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem ich głównych uwarunkowań - KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

3XRFS_U01 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych mających wpływ na ewidencję księgową i sprawozdawczość - KP6_UW1

3XRFS_U02 - Student potrafi właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi księgowych - KP6_UW2

3XRFS_U03 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów księgowych, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie - KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XRFS_K01 - Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz jej aktualizacji ze względu na dynamikę procesów rynkowych, społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresie - KP6_KK1

3XRFS_K02 - student jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy i zgromadzonych informacji w tym zakresie - KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test (100%).

Ćwiczenia: kolokwium (80%), rozwiązywanie zadań (10%), aktywność (10%).

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Paszko
Prowadzący grup: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Julita Paszko, Izabela Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska, Julita Paszko, Izabela Rutkowska
Prowadzący grup: Magdalena Kuźma, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Teresa Mikulska, Julita Paszko, Izabela Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)