Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-3XSED1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy licencjackiej. Zrozumienie przez studenta pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania pracy licencjackiej. Ponadto nabycie umiejętności przez studenta w obszarze prowadzenia badań.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - trzeci, semestr - piąty

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

zaliczone proseminarium

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

seminarium 30

Przygotowanie do zajęć 16

Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie tekstu naukowego 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 34 Punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 25 Punkty ECTS 1,0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sztumski, Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

3XSED1_W01 Posiada wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką E1_W01

3XSED1_W02 Zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy E1_W06, E1_W07

3XSED1_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej E1_W 10

3XSED1_U01 Potrafi sformułować problem badawczy, cel pracy oraz opracować koncepcję pracy licencjackiej E1_U01, E1_U02, E1_U03

3XSED1_U02 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy licencjackiej E1_U02, E1_U07

3XSED1_U03 Posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem technik multimedialnych E1_U09

3XSED1_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowaną pracą licencjacką E1_K03, E1_P06

3XSED1_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę E1_K01, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

Złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego i drugiego rozdziału pracy licencjackiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryta Dziemianowicz, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Grażyna Michalczuk, Dorota Perło, Renata Przygodzka, Ewa Roszkowska, Barbara Roszkowska-Mądra, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Ryta Dziemianowicz, Paweł Konopka, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Grażyna Michalczuk, Dorota Perło, Renata Przygodzka, Ewa Roszkowska, Barbara Roszkowska-Mądra, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Literatura:

W roku akademickim 2020/21 ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams/

BlackBoard

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Literatura:

W roku akademickim 2020/21 ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams/

BlackBoard

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.