Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1EME Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomia menedżerska jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich.

Skrócony opis:

Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej w podejmowaniu decyzji menedżerskich a także analizy uwarunkowań oraz czynników wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać takie narzędzia, jak teoria gier, drzewa decyzyjne, metody optymalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1EME

Język przedmiotu - polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: I-szy rok/semestr 2-gi

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Znajomość podstaw mikroekonomii/zaliczenie mikroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta, Liczba godzin

Udział w wykładach - 15

Przygotowanie się do wykładu - 15

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 40

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń - 20

Przygotowanie do sprawdzianów - 10

Przygotowanie prac domowych-pisemnych - 10

Udział w konsultacjach - 10

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 10

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. F. Samuelson.,S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. L. M. Froem, B. T. McCann, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2012.

3. ST. Piocha., R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. E. Panek, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000

5. P. A. Samuelson. W. D., Nordhaus, Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EME_W01 Student ma wiedzę pogłębioną dotyczącą głównych teorii i praw mikroekonomicznych w zakresie kształtowania się kategorii mikroekonomicznych E2_W01

1EME_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o przedsiębiorstwie, zasadach jego funkcjonowania oraz czynnikach wpływających na kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa E2_W02

1EME_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o roli menedżerów różnych szczebli w przedsiębiorstwie, zwłaszcza menedżerów najwyższego szczebla, czynnikach i kryteriach podejmowanie decyzji przez tych menedżerów. E2_W05

1EME_W04 Ma pogłębioną wiedzę o formach prawno - organizacyjnych prowadzenia przedsiębiorstwa i ich wpływie na zakres i rodzaj podejmowanych decyzji E2_W09

UMIEJĘTNOŚCI

1EME_U01 Potrafi właściwie analizować uwarunkowania rynkowe oraz osiągane wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a także formułować wnioski (podejmować decyzje)co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa E2_U03

1EME_U02 Potrafi interpretować sprawozdania i wskaźniki finansowe i wykorzystywać je do proponowania rozwiązań konkretnych problemów w przedsiębiorstwie E2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EME_K01 Prawidłowo identyfikuje uwarunkowania prowadzenia przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku i potrafi przełożyć to na specyfikę podejmowania decyzji w zależności od „środowiska”, w którym funkcjonuje jego firma E2_K04

1EME_K02 Ma świadomość znaczenia zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych dla zapewnienia rozwoju i sprawnego funkcjonowania kierowanej przez siebie firmy w długim okresie E2_K07

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.