Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1ME2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu gospodarka krajowa. Prezentowane są współzależności rozwojowe w ujęciu paradygmatu neoklasycznego i keynesowskiego. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, cykliczność oraz problemy rynku pieniężnego. Określane są również warunki sprawności systemów ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1.Przedmioty podstawowe

Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: I rok/ 1 semestr

wymagania wstępne: makroekonomia I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, odpowiedź ustna oraz prace domowe,

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury 10

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 16

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 25

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 52 godz. (2,08 pkt ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

B. Czarny, Podstawy ekonomii: makroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, PWN, Warszawa 2015.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Uzupełniająca

H.Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004

I.Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2010

G.Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijorr Publishing 2004

T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

J.Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

A.Maddison,, The World Economy. The World Economy. A Millennial Perspective, OECD Paris 2006 (dostęp przez BG UwB)

OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 1 (dostęp przez BG UwB)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

2MKR_WG1,Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania gospodarki, potrafi ją wykorzystać do oceny problemów praktyki gospodarczej, w tym w szczególności do analizy czynników określających tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego. W analizach posługuje się w szerokim zakresie współczesną terminologią nauk ekonomicznych, KP7_WG1

2MKR_WG3, Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych w makroskali, analizuje je oraz potrafi wskazać prawidłowości, które nimi rządzą, KP7_WG3

2MK_WG4, Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą więzi ekonomiczno-społecznych oraz występujących między nimi prawidłowości w kontekście historycznym i bieżącym, KP7_WG4

2MK_WG8, Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie specyfiki działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur gospodarczych, KP7_WG8

2MK_WK1, Student rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące człowieka jako twórcy i aktywnego uczestnika struktur gospodarczych w kontekście etycznym i psychologicznym, KP7_WK1.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

2MKR_UW1: Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz metodykę pracy naukowej do interpretacji i wyjaśnieni zjawisk ekonomicznych na poziomie mikro- i makroekonomii , KP7_UW1

2MKR_UW2: Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych oraz formułowania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł informacji, KP7_UW2

2MK_UO2, Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu ekonomii i finansów, KP7_UO2.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji:

2MKR_KK1: Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności i potrafi krytycznie oceniać poziom swojej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, KP7_KK1

2MKR_KK3: Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych pojawiających się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce, KP7_KK3

2MK_KK5: Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, KP7_KK5.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań. Na ocenę końcową

składają się: wynik z egzaminu pisemnego.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, praca w grupach, projekt oraz odpowiedź ustna.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Karpińska
Prowadzący grup: Kinga Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju organizmu gospodarczego typu gospodarka krajowa. Prezentowane są współzależności rozwojowe w ujęciu paradygmatu neoklasycznego i keynesowskiego. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, cykliczność oraz problemy rynku pieniężnego. Określane są również warunki sprawności systemów ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1.Przedmioty podstawowe

Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: I rok/ 1 semestr

wymagania wstępne: makroekonomia I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, odpowiedź ustna oraz prace domowe,

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury 10

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 16

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 25

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 52 godz. (2,08 pkt ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

B. Czarny, Podstawy ekonomii: makroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, PWN, Warszawa 2015.

R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Uzupełniająca

H.Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004

I.Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2010

G.Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijorr Publishing 2004

T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

J.Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

A.Maddison,, The World Economy. The World Economy. A Millennial Perspective, OECD Paris 2006 (dostęp przez BG UwB)

OECD Economic Outlook, Volume 2019 Issue 1 (dostęp przez BG UwB)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kinga Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)