Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1ME2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem nauczania są prawidłowości funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Prezentowane są współzależności rozwojowe w ujęciu paradygmatu neoklasycznego i keynesowskiego. Wyjaśniane są przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, cykliczność oraz problemy rynku pieniężnego. Określane są również warunki sprawności systemów ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1.Przedmioty podstawowe

Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: I rok/ 1 semestr

wymagania wstępne: makroekonomia I

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, odpowiedź ustna oraz praca samodzielna,

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 8 godz

Studiowanie literatury: 7 godz

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń: 6 godz

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego: 13 godz

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 11 godz

Przygotowanie do egzaminu: 17 godz

Egzamin: 3 godz

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 74 godz. (2,96 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa 2000.

2. Mankiw G. N., Mark P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

3. Lis S., Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. Nasiłowski M., System rynkowy, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

5. Czarny Bogusław, Ryszard Rapacki, Podstawy ekonomii: makroekonomia, Oficyna Wydawnicza

SGH, Warszawa 2019.

6. Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2021.

7. Rothbard M., Ekonomia wolnego rynku, t.1–3, Fijor Publishing, Warszawa 2007.

8. Snowdown B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Hazlitt H., Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004.

2. Callahan G., Ekonomia dla normalnych ludzi, wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijor

Publishing 2000.

3. Bossak J., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008.

4. Mankiw G., Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

5. Dornbusch R., Fischer S., Startz R., Macroeconomics, McGraw-Hill Education, New York 2018.

6. Froyen R. T. , Macroeconomics: Theories and Policies, Pearson, Boston 2013

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

2MKR_W1 - Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii i potrafi ją wykorzystać do oceny problemów praktyki gospodarczej, w tym w szczególności do analizy czynników określających tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego. W analizach posługuje się w szerokim zakresie współczesną terminologią nauk ekonomicznych, KP7_WG1

2MKR_W2 - Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych w makroskali, analizuje je oraz potrafi wskazać prawidłowości, które nimi rządzą, KP7_WG3

2MKR_W3, Student rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące człowieka jako twórcy i aktywnego uczestnika struktur gospodarczych, KP7_WK1.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

2MKR_U1 - Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz metodykę pracy naukowej do interpretacji i wyjaśnieni zjawisk ekonomicznych, KP7_UW1

2MKR_U2 - Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych oraz formułowania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł informacji, KP7_UW2

2MKR_U3 - Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu ekonomii, KP7_UO2.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji:

2MKR_K1 - Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności i jest gotów krytycznie oceniać poziom swojej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, KP7_KK1

2MKR_K2 - Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu makroekonomii, KP7_KK5.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się egzaminem w formie ustnej. Zagadnienia na egzamin ustny są udostępnione studentom najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: dyskusja, rozwiązywanie zadań, testów, praca w grupach (zespołowa), prace domowe.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Maksymalnie jedna dopuszczalna nieobecność.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Karpińska
Prowadzący grup: Kinga Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Karpińska
Prowadzący grup: Kinga Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)