Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1PRA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe odbywają się po I roku studiów w okresie wakacyjnym, tj. okresie czasowym zdefiniowanym w dokumencie "Organizacja roku akademickiego". Czas trwania praktyki to nieprzerwane 2 tygodnie, z ewentualnym wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki, tj. takich, których działalność pokrywa się z treściami obejmującymi realizowany program studiów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: praktyka zawodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2 tygodnie

Metody dydaktyczne: zajęcia praktyczne w Zakładzie Pracy pod opieką i nadzorem Opiekuna praktyk.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 2 tygodnie.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 8 godz. W tym:

1) udział w wykładach – 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych – 2 tygodnie (60 godzin)

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach – 8 godz.

Literatura:

Literatura zalecana przez opiekuna ze strony placówki przyjmującej studenta na praktykę

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

1PRA_U1 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach odbywania praktyk zawodowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu ekonomii i finansów, w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.) KP7_UO2

1PRA_U2 Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne potrzeby związane zawodowe identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów, w tym menedżerskich, zarządczych KP7_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1PRA_K1 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy zdobytej podczas praktyk zawodowych w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu KP7_KK4

1PRA_K2 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności doświadczenia zdobytego podczas praktyk zawodowych KP7_KK5

1PRA_K3 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Analiza dziennika praktyk, raportu z praktyk, ewentualna ocena studenta przez zakład pracy, rozmowa opiekuna praktyk ze studentem po zakończeniu praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Mariusz Mak, Jacek Marcinkiewicz, Michał Wojciuk
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Michał Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe odbywają się po I roku studiów w okresie wakacyjnym, tj. okresie czasowym zdefiniowanym w dokumencie "Organizacja roku akademickiego". Czas trwania praktyki to nieprzerwane 2 tygodnie, z ewentualnym wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych przez siebie Zakładach Pracy lub innych Instytucjach spełniających warunki do zrealizowania praktyki, tj. takich, których działalność pokrywa się z treściami obejmującymi realizowany program studiów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: praktyka zawodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2 tygodnie

Metody dydaktyczne: zajęcia praktyczne w Zakładzie Pracy pod opieką i nadzorem Opiekuna praktyk.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 2 tygodnie.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 8 godz. W tym:

1) udział w wykładach – 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych – 2 tygodnie (60 godzin)

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach – 8 godz.

Literatura:

Literatura zalecana przez opiekuna ze strony placówki przyjmującej studenta na praktykę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)