Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski - lektorat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1ROSL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski - lektorat
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.lektoratowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Język rosyjski - lektorat

Jednostka - Wydział Ekonomii i Finansów

Kierunek - Ekonomii

Studia drugiego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 330-ES2-1ROSL

Przedmiot podstawowy. MK_1.

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

I rok/I semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, egzaminu: 42 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.; udział w egzaminie: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 33 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 42 h = 1,7 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

ROS2_U01, KP7_UO1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych.

ROS2_U02, KP7_UK1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu dyscypliny nauk ekonomicznych.

ROS2_K01, KP7_KK2: Potrafi pracować w parze, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testu pisemnego, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny po I semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.