Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1WST Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie statystyczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-ES1-2STA

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ES1-1MAT
Statystyka opisowa 0300-ES1-2STA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce. Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne dyskretne i ciągłe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe. Prosta próba losowa, elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej oraz weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy (M-1).

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki matematyczne, matematyka.

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej na poziomie absolwenta studiów 1 stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów (zdalnie), 30 godz. ćwiczeń (w sali).

Metody dydaktyczne: metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach – 15 godz..; udział w ćwiczeniach – 30 godz.; konsultacje – 4 godz.; przygotowanie do zajęć – 50 godz.; przygotowanie do wykładów – 20 godz., przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 31 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz. - 2 ECTS;

o charakterze praktycznym: 110 godz. - 4,4 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdziały 4-11.

5. Ostasiewicz K., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

1WST_W01 Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej E2_W06;

1WST_W02 Ma wiedzę na temat rozkładów statystyk z próby, teorii estymacji, zagadnienia minimalnej liczebności próby oraz weryfikacji hipotez statystycznych E2_W06;

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

1WST_U01 Umie projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego E2_U04;

1WST_U02 Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej E2_U04;

Efekty kształcenia w zakresie postaw:

1WST_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i umiejętności z wnioskowania statystycznego E2_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testowej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz
Prowadzący grup: Paweł Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz
Prowadzący grup: Paweł Jamróz, Paweł Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.