Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i spedycja międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2LTSM
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Transport i spedycja międzynarodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do realizacji zadań spedycyjnych, transportowych, logistycznych na rynku międzynarodowym poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i rzeczywistych przykładów praktyki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć 4.4 przedmioty specjalizacyjne - logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok II stopnia, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

Punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3,0

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie prezentacji: 15 h

- przygotowanie pracy pisemnej: 15 h

- przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach: 15 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz., 1,2 ECTS,

- o charakterze praktycznym 30 godz., 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sikorski, Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk.

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019.

3. E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

4. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.

5. J. H. Bookbinder, Handbook of global logistics, Springer, New York 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Boruczkowska, Handel zagraniczny, studia przypadków, PWE, Warszawa 2015.

2. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

3. D. Waters, Global logistics, New directions in supply chain management

6thedition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, London Philadelphia New Delhi 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza; absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu:

KP7_WG2 specyfikę struktur i instytucji gospodarczych, zależności występujących między nimi, w tym w ujęciu międzynarodowym i systemowym P7S_WG

KP7_WG4 istotę więzi społeczno-ekonomicznych oraz występujących między nimi prawidłowości w kontekście bieżącym i historycznym P7S_WG

KP7_WG6 normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) organizujące struktury i instytucje ekonomiczne w tym rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii oraz zarządzania kapitałem ludzkim P7S_WG

KP7_WG8 specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych oraz wybrane kategorie więzi ekonomicznych i historyczną ich ewolucję P7S_WG

Umiejętności; absolwent potrafi:

KP7_UW2 wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów, zjawisk gospodarczych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących w ujęciu makroekonomicznym i sektorowym P7S_UW

KP7_UO1 kierować pracą zespołową, w tym podejmować wiodącą rolę w podejmowanej współpracy z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na określony temat z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse P7S_UO

KP7_UO2 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu ekonomii i finansów, w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.) P7S_UO

KP7_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów, w tym menedżerskich, zarządczych P7S_UO

Kompetencje społeczne; absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P7S_KK

KP7_KK4 uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniu zawodu P7S_KK

KP7_KK5 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności P7S_KK

KP7_KR1 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad P7S_KR

Metody i kryteria oceniania:

1) Zaliczenie ćwiczeń: prezentacja, praca pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

2) Kryteria oceny:

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 100 punktów= 100%, minimalnie 51 punktów = 51%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-51% - brak zaliczenia

3) Kryterium dopuszczenia do zaliczenia: wykonanie wszystkich elementów składających się na zaliczenie oraz obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami praktycznymi i teoretycznymi w zakresie spedycji i transportu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego. Student powinien poznać prawidłowości spedycji i transportu w międzynarodowych łańcuchach dostaw, identyfikować czynniki i uwarunkowania transportu i spedycji międzynarodowej oraz zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: grupa zajęć 4.4 przedmioty specjalizacyjne - logistyka międzynarodowa

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 2 rok II stopnia, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ćwiczenia 30 h

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 3,0

Bilans nakładu pracy:

- uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h

- samodzielne przygotowanie prezentacji: 15 h

- samodzielne przygotowanie pracy pisemnej: 15 h

- przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach: 15 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz., 1,2 ECTS,

- o charakterze praktycznym 30 godz., 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. Sikorski, Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym : instruktaż i wzorcowa dokumentacja dla logistyków i spedytorów, ODDK, Gdańsk.

2. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019.

3. E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

4. D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.

5. J. H. Bookbinder, Handbook of global logistics, Springer, New York 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Boruczkowska, Handel zagraniczny, studia przypadków, PWE, Warszawa 2015.

2. E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.

3. D. Waters, Global logistics, New directions in supply chain management

6thedition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, London Philadelphia New Delhi 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)