Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2VKPS Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Kontrola podatkowa i celno-skarbowa jest zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania systemu kontroli finansowej w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych bezpośrednio i wyłącznie do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu

Moduł 3. Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr rok 2/semestr letni (4)

Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 h (ćwiczenia).

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Blackboard).

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, studia przypadków.

Punkty ECTS 4.00 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 x 2 h tygodniowo = 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 x 2 h tygodniowo = 30 h

- przygotowanie do testu zaliczeniowego: 18 h

- udział w konsultacjach: 2 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 h 1,6 ECTS

- o charakterze praktycznym: 60 h 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kaźmierski, Meritum Podatki 2020, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

2. D. Zalewski, M. Krawczak (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

3. H. Kuzińska i inni (red.), Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.

4. M. Hybka, Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

5. D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

6. P. Szymanek, Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych, Wydawnictwo Kancelaria Prawna i Podatkowa dr Pawła Szymanka, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

7. P. Stolarski, Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

8. R. Bełdzikowski, Kontrola skarbowa: uprawnienia, struktura, skuteczność, Difin, Warszawa 2011.

9. J. Wowra, Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców 2007, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2007.

10. A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola skarbowa: 630 wyjaśnień i interpretacji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

11. W Grześkiewicz, Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014.

Akty prawne:

12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 – tekst ujednolicony

13. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930 – tekst ujednolicony

14. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016 poz. 1947 – tekst ujednolicony

15. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646 – tekst ujednolicony

16. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. – w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020, Dz. U. MRiF poz. 144.

Efekty uczenia się:

2KPS_W01 ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kontroli podatkowej i celno-skarbowej E2_W02

2KPS_W02 ma pogłębioną wiedzę o procedurach kontroli podatkowej i celno-skarbowej E2_W07

2KPS_U01 potrafi posługiwać się przepisami Ordynacji podatkowej, Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Kodeksu karnego skarbowego w celu rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii, ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w naukach ekonomicznych E2_U05

2KPS_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu kontroli podatkowej i celno-skarbowej do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów E2_U07

2KPS_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze kontroli podatkowej i celno-skarbowej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

E2_K01 2KPS_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy dotyczące kontroli podatkowej i celno-skarbowej związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E2_K04

2KPS_K03 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kontroli podatkowej i celno-skarbowej, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i prawnym E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% punktów w ramach aktywności za zajęciach, testu sprawdzającego oraz przygotowania prezentacji na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.