Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2VRFO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej w Polsce oraz otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych,

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały;

przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 10 h

- przygotowanie do sprawdzianów 10 h

- udział w konsultacjach 18 h

-udział w zaliczeniu 2 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 70 h, 2,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

4.Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

5. Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1VRFO_W01 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad rejestracji działalności gospodarczej E2_W11

1VRFO_W02 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach dotyczących zasad opodatkowania małych przedsiębiorstw E2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

1VRFO_U01 potrafi zidentyfikować i wybrać procedurę formalnej rejestracji działalności gospodarczej oraz przygotować podstawowe dokumenty rejestracyjne E2_U05

1VRFO_U02 potrafi dokonywać wybory from opodatkowania kierując się kryteriami formalnymi i ekonomicznymi E2_U02, E2_U05

1VRFO_U03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu systemu podatkowego do proponowania rozwiązań oraz samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów E2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1VRFO_K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym E2_K04

1VRFO_K02 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i prawnym E2_K06

Metody i kryteria oceniania:

1VRFO_W01: Udział w dyskusji, kolokwium

1VFRO_W02: Udział w dyskusji, kolokwium

1VRFO_U01: Analiza przypadków, kolokwium

1VRFO_U02: Analiza przypadków, kolokwium

1VRFO_U03: Analiza przypadków, kolokwium

1VRFO_K01: Analiza przypadków, udział w dyskusji

1VRFO_K02 Analiza przypadków

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wildowicz-Giegiel
Prowadzący grup: Anna Wildowicz-Giegiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej w Polsce oraz otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych,

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały;

przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 10 h

- przygotowanie do sprawdzianów 10 h

- udział w konsultacjach 18 h

-udział w zaliczeniu 2 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 70 h, 2,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

4. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

5. Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej w Polsce oraz otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych,

dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz w oparciu o udostępnione materiały;

przewidywane formy prowadzenia zajęć to: dyskusja ze studentami, rozwiązywanie zadań i problemów sytuacyjnych oraz ich prezentacja, będąca efektem pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 10 h

- przygotowanie do sprawdzianów 10 h

- udział w konsultacjach 18 h

-udział w zaliczeniu 2 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:50 h, 2 ECTS

- o charakterze praktycznym: 70 h, 2,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matuszewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. Difin, Warszawa 2019.

3. Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

Literatura dodatkowa:

1. Mariański A., Krajewska A., Nowak-Piechota A., Wilk M. (red.),Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja. Podatki. Ewidencja. Sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk 2011.

4. Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway2019 Edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865, 1018 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 43, 1495, 1649 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm)

5. Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.