Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie podmiotów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2XFPP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie podmiotów publicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedmiot zawiera treści dotyczące mechanizmów funkcjonowania podmiotów zaliczanych do sektora publicznego, a zatem podmiotów sektora finansów publicznych oraz spółek z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw i banków państwowych. Celem przedmiotu jest wyjaśnienie zasad tworzenia, finansowania i funkcjonowania tych podmiotów.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: specjalizacyjny;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii, ekonomii sektora publicznego, finansów publicznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; dyskusja; prezentacja; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta;

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w konwersatorium 30

Przygotowanie prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwium 25

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bałtowski, G. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

K. Byjoch, D. Klimek, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego : niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house / pod redakcją Piotra Walczaka, C.H. Beck 2016

Literatura dodatkowa:

M. Bałtowski, P. Kozarzewski, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa 2014

Z. Dolewka, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 477, Wrocław

Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2015

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG2 Student w pogłębionym stopniu ma wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania podmiotów należących do sektora publicznego oraz ich powiązań z otoczeniem rynkowym

KP7_WG5 Student w pogłębionym stopniu posiada wiedzę na temat metod i narzędzi oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących funkcjonowania podmiotów sektora publicznego

KP7_WG6 Student zna w pogłębionym stopniu normy i reguły (m.in.: prawne, menedżerskie, etyczne) związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego oraz ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania ze szczególnym uwzględnieniem prawa, psychologii oraz zarządzania kapitałem ludzkim

KP7_WG7 Student w pogłębionym stopniu posiada wiedzę na temat procesu przekształceń własnościowych zachodzących w okresie transformacji polskiej gospodarki i ich wpływu na obecny charakter podmiotów należących do sektora publicznego oraz zmian dokonujących się w tym sektorze współcześnie

Umiejętności:

KP7_UW2 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów dokonujących się w sektorze publicznym oraz wyjaśnienia ich mechanizmów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji

KP7_UW5 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania sektora publicznego do oceny i krytycznej analizy mechanizmów rządzących działalnością różnych typów podmiotów tego sektora

KP7_UO2 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu funkcjonowania podmiotów sektora publicznego w tym posługując się wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi itp.)

Kompetencje:

KP7_KK5 Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści z zakresu funkcjonowania podmiotów sektora publicznego w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, punkty 10 pkt za aktywność + 10 pkt za prezentację (ocena zawartości merytorycznej – maks. 5 pkt + ocena za jakość prezentacji – maks. 5 pkt)

Zaliczenie w formie testu (kolokwium) składającego się z 20 pytań otwartych i zamkniętych. Punkty uzyskane ze wszystkich form aktywności sumują się, a ostateczna ocena zależy od sumy uzyskanych punktów, przy czym niezbędne minimum dające zaliczenie przedmiotu wynosi 21 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: specjalizacyjny;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii, ekonomii sektora publicznego, finansów publicznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; dyskusja; prezentacja; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta;

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w konwersatorium 30

Przygotowanie prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwium 25

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bałtowski, G. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

K. Byjoch, D. Klimek, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego : niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house / pod redakcją Piotra Walczaka, C.H. Beck 2016

Literatura dodatkowa:

M. Bałtowski, P. Kozarzewski, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa 2014

Z. Dolewka, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 477, Wrocław

Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2015

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.