Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie podmiotów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2XFPP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie podmiotów publicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zawiera treści dotyczące mechanizmów funkcjonowania podmiotów zaliczanych do sektora publicznego, a zatem podmiotów sektora finansów publicznych oraz spółek z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw i banków państwowych. Celem przedmiotu jest wyjaśnienie zasad tworzenia, finansowania i funkcjonowania tych podmiotów.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; dyskusja; prezentacja; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb Studenta;

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w konwersatorium 30

Przygotowanie prezentacji 20

Przygotowanie do kolokwium 25

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski, CeDeWu, 2015

Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin 2015

Ustawa o finansach publicznych : komentarz / redaktor naukowy Wojciech Misiąg; C.H. Beck 2015

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego : niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house / pod redakcją Piotra Walczaka, C.H. Beck 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2FSP_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę o podmiotach sektora publicznego. E2_W02

2FSP_W02 Student ma wiedzę z zakresu sposobu poszukiwania informacji o zasadach i mechanizmach funkcjonowania podmiotów sektora publicznego oraz ich analizy. E2_W06

2FSP_W03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania podmiotów sektora publicznego. E2_W08

Umiejętności:

2FSP_U01 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania mechanizmów funkcjonowania podmiotów publicznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym zakresie. E2_U02

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, punkty 10 pkt za aktywność + 10 pkt za prezentację (ocena zawartości merytorycznej – maks. 5 pkt + ocena za jakość prezentacji – maks. 5 pkt)

Zaliczenie w formie testu składającego się z 20 pytań otwartych i zamkniętych. Punkty uzyskane ze wszystkich form aktywności sumują się, a ostateczna ocena zależy od sumy uzyskanych punktów, przy czym niezbędne minimum dające zaliczenie przedmiotu wynosi 21 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.