Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1NEG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę dotyczącą konfliktu i metod jego rozwiązywania, oraz nabyć umiejętności związane z prowadzeniem negocjacji.

Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się problematyką konfliktu społecznego i metodach jego rozwiązywania; fazami

negocjacji; metodami, które mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji, w celu: porządkowania gromadzonych informacji; ułatwienia

procesu planowana przez ustalenie interesów, celów, zadań, określenia akceptowanych wartości, norm, rozpoznania potencjału ogólnego

stron negocjacji oraz skutecznego podejmowania decyzji; stylami negocjacji; technikami i taktykami negocjacyjnymi; komunikacją w

negocjacjach; procedurą negocjacji pozycyjnych oraz integracyjnych; uwarunkowaniami negocjacji międzynarodowych, etycznymi

aspektami negocjacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie, w zaawansowanym stopniu, z zagadnieniami związanymi z konfliktem oraz negocjacjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Profil studiów, ogólnoakademicki

Kierunek studiów Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów, stacjonarne

Poziom kształcenia studia I stopnia

Rodzaj przedmiotu, do wyboru

Rok studiów/semestr, rok 1/semestr II

Wymagania wstępne, Brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykład, 30 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne, Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące

(dyskusja; ćwiczenia praktyczne; praca w grupach, prezentacje studentów).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na ćwiczeniach, prezentacji studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta, udział w wykładach – 15h.,

udział w ćwiczeniach – 30 h;

przygotowanie do zajęć –2h;

konsultacje - 3 godz

Wskaźniki ilościowe. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 48 godzin (1,9 ECTS)

o charakterze praktycznym 9 godzin (0,2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roszkowska E, Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011

Kamiński J., Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003

Kowalczyk-Grzenkowicz J, Arcimowicz J, Jermakowicz P, Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OficynaWydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2003

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D. M..,Essentials of negotiation, New York : McGraw-Hill Education, 2016

Fiszer R., Ury W., Patton B., Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996 i następne

Bazerman, M. H. ( 2006). Judgment in managerial decision making . Hoboken, NY : John Wiley & Sons, 2006

Literatura uzupełniająca:

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007.

Bazerman M. H., Neale M. A., Negocjując racjonalne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1997.

Błaut R., Skuteczne negocjacje, CIM , Warszawa 1994.

Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE Warszawa 2000.

Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Kowalczyk E., Psychologiczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Roszkowska E., Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji za pomocą kompleksów reguł, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

WIEDZA:

1NEG_W01 zna i rozumie fundamentalne dylematy negocjacji, w tym rozpoznaje rodzaje negocjacji, rozróżnia podstawowe fazy negocjacji, KP6_WK2

1NEG_W02 zna i rozumie fundamentalne dylematy negocjacji, w tym zna podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne oraz style rozwiązywania konfliktów KP6_WK2

1NEG_W03 zna i rozumie fundamentalne dylematy negocjacji, w tym uwarunkowania negocjacji międzynarodowych KP6_WK2

UMIEJĘTNOŚCI

1NEG_U01 potrafi brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska poświęcone negocjacjom, w tym stosuje podstawowe techniki komunikacyjne, dobiera techniki i taktyki negocjacyjne do sytuacji negocjacyjnej, stosuje odpowiednie metody do wspomagania negocjacji KP6_UK2

1NEG_U02 potrafi brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska poświęcone negocjacjom, w tym etyczne aspekty negocjacji KP6_UK2

1NEG_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, w tym umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące negocjacji KP6_UO1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1NEG_K01 jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad, w tym potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role

KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (dyskusja; ćwiczenia

praktyczne; praca w grupach, prezentacje studentów).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na ćwiczeniach, prezentacji studentów oraz uczestnictwa w negocjacjach elektronicznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie, w zaawansowanym stopniu, z zagadnieniami związanymi z konfliktem oraz negocjacjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się problematyką konfliktu społecznego i metodach jego rozwiązywania; fazami

negocjacji; metodami, które mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji, w celu: porządkowania gromadzonych informacji; ułatwienia

procesu planowana przez ustalenie interesów, celów, zadań, określenia akceptowanych wartości, norm, rozpoznania potencjału ogólnego

stron negocjacji oraz skutecznego podejmowania decyzji; stylami negocjacji; technikami i taktykami negocjacyjnymi; komunikacją w

negocjacjach; procedurą negocjacji pozycyjnych oraz integracyjnych; uwarunkowaniami negocjacji międzynarodowych, etycznymi

aspektami negocjacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roszkowska E, Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011

Kamiński J., Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003

Kowalczyk-Grzenkowicz J, Arcimowicz J, Jermakowicz P, Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2003

Fisher, R., W. L. Ury and B. Patton (2011). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. New York, Penguin Books.

Fiszer R., Ury W., Patton B., Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996.(po polsku)

Bazerman, M. H. and M. A. Neale (1994). Negotiating rationally. New York, The Free Press.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow, Macmillan

Pruitt, D. G. and P. J. Carnevale (1993). Negotiation in social conflict, Thomson Brooks/Cole Publishing Co.

Literatura uzupełniająca:

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007.

Bazerman M. H., Neale M. A., Negocjując racjonalne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1997.

Błaut R., Skuteczne negocjacje, CIM , Warszawa 1994.

Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE Warszawa 2000.

Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Kowalczyk E., Psychologiczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

2001.

Roszkowska E., Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji za pomocą kompleksów reguł, Wydawnictwo Uniwersytetu w

Białymstoku, Białystok 2007.

Uwagi:

Zajęcia w roku ak. 2019/2020 były prowadzone w formie stacjonarnej i zdalnej.

Liczba godzin przepracowanych w systemie stacjonarnym/zdalnym:

Wykład: 8/7 ćwiczenia: 8/22

Sposób prowadzenia zajęć w formie zdalnej

1. Platforma ZOOM

2. Poczta uniwersytecka (maile wysyłane z konta służbowego)

3. Poczta uniwersytecka USOS mail

4. Komunikator internetowy (Skype) (konsultacje)

Zaliczenie na podstawie:

• uczestnictwa w negocjacjach elektronicznych eNego zakończonego raportem (0-20 pt)

• zadania ankietowego oceny szablonu negocjacyjnego formie elektronicznej. W sytuacjach problemowych studenci byli proszeni o uzupełnienie ankiety. Drogą emaliową mogli prosić o dodatkowe wyjaśnienia. (Zal-obowiązkowo)

• prezentacji przygotowanej i zaprezentowanej na platformie ZOOM lub na zajęciach stacjonarnych (Zal-obowiązkowo)

• prac domowych wysyłanych za pośrednictwem maili (punkty dodatkowe)

• aktywności na zajęciach stacjonarnych lub na platformie ZOOM (punkty dodatkowe)

Ocena:

23 i więcej bdb

20-22 db+

17-19 db

15_18 dst+

12_14 dst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie, w zaawansowanym stopniu, z zagadnieniami związanymi z konfliktem oraz negocjacjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się, w zaawansowanym stopniu, z problematyką konfliktu społecznego i metodach jego rozwiązywania; fazami negocjacji; metodami, które mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji, w celu: porządkowania gromadzonych informacji; ułatwienia

procesu planowana przez ustalenie interesów, celów, zadań, określenia akceptowanych wartości, norm, rozpoznania potencjału ogólnego

stron negocjacji oraz skutecznego podejmowania decyzji; stylami negocjacji; technikami i taktykami negocjacyjnymi; komunikacją w

negocjacjach; procedurą negocjacji pozycyjnych oraz integracyjnych; uwarunkowaniami negocjacji międzynarodowych, etycznymi

aspektami negocjacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roszkowska E, Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011

Kamiński J., Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003

Kowalczyk-Grzenkowicz J, Arcimowicz J, Jermakowicz P, Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OficynaWydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2003

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D. M..,Essentials of negotiation, New York : McGraw-Hill Education, 2016

Fiszer R., Ury W., Patton B., Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996 i następne

Bazerman, M. H. ( 2006). Judgment in managerial decision making . Hoboken, NY : John Wiley & Sons, 2006

Literatura uzupełniająca:

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007.

Bazerman M. H., Neale M. A., Negocjując racjonalne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1997.

Błaut R., Skuteczne negocjacje, CIM , Warszawa 1994.

Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE Warszawa 2000.

Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Kowalczyk E., Psychologiczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Roszkowska E., Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji za pomocą kompleksów reguł, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.