Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1NEG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty specjalizacyjne
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu kursu studenci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę dotyczącą konfliktu i metod jego rozwiązywania, oraz nabyć umiejętności związane z prowadzeniem negocjacji.

Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się problematyką konfliktu społecznego i metodach jego rozwiązywania; fazami

negocjacji; metodami, które mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji, w celu: porządkowania gromadzonych informacji; ułatwienia

procesu planowana przez ustalenie interesów, celów, zadań, określenia akceptowanych wartości, norm, rozpoznania potencjału ogólnego

stron negocjacji oraz skutecznego podejmowania decyzji; stylami negocjacji; technikami i taktykami negocjacyjnymi; komunikacją w

negocjacjach; procedurą negocjacji pozycyjnych oraz integracyjnych; uwarunkowaniami negocjacji międzynarodowych, etycznymi

aspektami negocjacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie, w zaawansowanym stopniu, z zagadnieniami związanymi z konfliktem oraz negocjacjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Profil studiów, ogólnoakademicki

Kierunek studiów Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Forma studiów, stacjonarne

Poziom kształcenia studia I stopnia

Rodzaj przedmiotu, do wyboru

Rok studiów/semestr, rok 1/semestr II

Wymagania wstępne, Brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykład, 30 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne, Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące

(dyskusja; ćwiczenia praktyczne; praca w grupach, prezentacje studentów).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na ćwiczeniach, prezentacji studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta, udział w wykładach – 15h.,

udział w ćwiczeniach – 30 h;

przygotowanie do zajęć –2h;

konsultacje - 3 godz

Wskaźniki ilościowe. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 48 godzin (1,9 ECTS)

o charakterze praktycznym 9 godzin (0,2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roszkowska E, Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011

Kamiński J., Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003

Kowalczyk-Grzenkowicz J, Arcimowicz J, Jermakowicz P, Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OficynaWydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2003

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D. M..,Essentials of negotiation, New York : McGraw-Hill Education, 2016

Fiszer R., Ury W., Patton B., Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996 i następne

Bazerman, M. H. ( 2006). Judgment in managerial decision making . Hoboken, NY : John Wiley & Sons, 2006

Literatura uzupełniająca:

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007.

Bazerman M. H., Neale M. A., Negocjując racjonalne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1997.

Błaut R., Skuteczne negocjacje, CIM , Warszawa 1994.

Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE Warszawa 2000.

Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Kowalczyk E., Psychologiczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Roszkowska E., Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji za pomocą kompleksów reguł, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

WIEDZA:

1NEG_W01 zna i rozumie fundamentalne dylematy negocjacji, w tym rozpoznaje rodzaje negocjacji, rozróżnia podstawowe fazy negocjacji, KP6_WK2

1NEG_W02 zna i rozumie fundamentalne dylematy negocjacji, w tym zna podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne oraz style rozwiązywania konfliktów KP6_WK2

1NEG_W03 zna i rozumie fundamentalne dylematy negocjacji, w tym uwarunkowania negocjacji międzynarodowych KP6_WK2

UMIEJĘTNOŚCI

1NEG_U01 potrafi brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska poświęcone negocjacjom, w tym stosuje podstawowe techniki komunikacyjne, dobiera techniki i taktyki negocjacyjne do sytuacji negocjacyjnej, stosuje odpowiednie metody do wspomagania negocjacji KP6_UK2

1NEG_U02 potrafi brać udział w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska poświęcone negocjacjom, w tym etyczne aspekty negocjacji KP6_UK2

1NEG_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę, w tym umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące negocjacji KP6_UO1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1NEG_K01 jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad, w tym potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role

KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (dyskusja; ćwiczenia

praktyczne; praca w grupach, prezentacje studentów).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na ćwiczeniach, prezentacji studentów oraz uczestnictwa w negocjacjach elektronicznych. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie, w zaawansowanym stopniu, z zagadnieniami związanymi z konfliktem oraz negocjacjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się, w zaawansowanym stopniu, z problematyką konfliktu społecznego i metodach jego rozwiązywania; fazami negocjacji; metodami, które mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji, w celu: porządkowania gromadzonych informacji; ułatwienia

procesu planowana przez ustalenie interesów, celów, zadań, określenia akceptowanych wartości, norm, rozpoznania potencjału ogólnego

stron negocjacji oraz skutecznego podejmowania decyzji; stylami negocjacji; technikami i taktykami negocjacyjnymi; komunikacją w

negocjacjach; procedurą negocjacji pozycyjnych oraz integracyjnych; uwarunkowaniami negocjacji międzynarodowych, etycznymi

aspektami negocjacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roszkowska E, Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011

Kamiński J., Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003

Kowalczyk-Grzenkowicz J, Arcimowicz J, Jermakowicz P, Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OficynaWydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2003

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D. M..,Essentials of negotiation, New York : McGraw-Hill Education, 2016

Fiszer R., Ury W., Patton B., Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996 i następne

Bazerman, M. H. ( 2006). Judgment in managerial decision making . Hoboken, NY : John Wiley & Sons, 2006

Literatura uzupełniająca:

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007.

Bazerman M. H., Neale M. A., Negocjując racjonalne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1997.

Błaut R., Skuteczne negocjacje, CIM , Warszawa 1994.

Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE Warszawa 2000.

Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Kowalczyk E., Psychologiczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Roszkowska E., Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji za pomocą kompleksów reguł, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie, w zaawansowanym stopniu, z zagadnieniami związanymi z konfliktem oraz negocjacjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się, w zaawansowanym stopniu, z problematyką konfliktu społecznego i metodach jego rozwiązywania; fazami negocjacji; metodami, które mogą być wykorzystywane w procesie negocjacji, w celu: porządkowania gromadzonych informacji; ułatwienia

procesu planowana przez ustalenie interesów, celów, zadań, określenia akceptowanych wartości, norm, rozpoznania potencjału ogólnego

stron negocjacji oraz skutecznego podejmowania decyzji; stylami negocjacji; technikami i taktykami negocjacyjnymi; komunikacją w

negocjacjach; procedurą negocjacji pozycyjnych oraz integracyjnych; uwarunkowaniami negocjacji międzynarodowych, etycznymi

aspektami negocjacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roszkowska E, Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011

Kamiński J., Negocjowanie techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003

Kowalczyk-Grzenkowicz J, Arcimowicz J, Jermakowicz P, Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji, OficynaWydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2003

Lewicki R.J., Barry B., Saunders D. M..,Essentials of negotiation, New York : McGraw-Hill Education, 2016

Fiszer R., Ury W., Patton B., Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1996 i następne

Bazerman, M. H. ( 2006). Judgment in managerial decision making . Hoboken, NY : John Wiley & Sons, 2006

Literatura uzupełniająca:

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007.

Bazerman M. H., Neale M. A., Negocjując racjonalne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Olsztyn 1997.

Błaut R., Skuteczne negocjacje, CIM , Warszawa 1994.

Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE Warszawa 2000.

Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Kowalczyk E., Psychologiczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Roszkowska E., Modelowanie procesów decyzyjnych oraz negocjacji za pomocą kompleksów reguł, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.