Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1STA
Kod Erasmus / ISCED: 11.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 16 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 30 h;

przygotowanie do kolokwiów – 30 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 29 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62/2,5

o charakterze praktycznym: 70/2,8

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2012.

3. Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. Kończak, G., Trzpiot, G. , Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.

Uzupełniająca:

1. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

2. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

3. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

4. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont 2009.

Efekty uczenia się:

1STA_W01 Zna i rozumie metody analizy struktury zjawisk oraz wie jak je zastosować. KP6_WK4

1STA_W02 Zna i rozumie metody analizy współzależności zjawisk oraz wie jak je zastosować. KP6_WK4

1STA_W03 Zna i rozumie metody analizy dynamiki zjawisk oraz wie jak je zastosować. KP6_WK4

1STA_U01 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę ze statystki opisowej do interpretacji złożonych zjawisk i procesów społecznych o zasięgu ponadkrajowym. KP6_UW1

1STA_U02 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu statystki opisowej do oceny konkretnych zjawisk lub procesów gospodarczych dokonujących się na rynku światowym w oparciu o krytyczną analizę i syntezę informacji oraz stosowanie właściwych metody i narzędzi statystycznych. KP6_UW2

1STA_K01 Wykazuje gotowość do uznawania znaczenia nabytej wiedzy ze statystyki opisowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów, która wynosi 21.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej sumy punktów z dwóch kolokwiów w formie pisemnej, aktywności na zajęciach oraz projektu. Maksymalna suma punktów wynosi 100.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 16 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 30 h;

przygotowanie do kolokwiów – 30 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 29 h.

Łączny nakład pracy studenta - 150 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62/2,5

o charakterze praktycznym: 70/2,8

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2012.

3. Bąk, I., Markowicz, I., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. Kończak, G., Trzpiot, G. , Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.

Uzupełniająca:

1. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

2. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

3. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

4. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Konopka
Prowadzący grup: Paweł Jamróz, Paweł Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)