Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1STA Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-MS1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Studenci poznają istotne zagadnienia ze statystyki opisowej, dotyczące możliwości zastosowania metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego procesu). W ramach przedmiotu poruszone zostaną następujące zagadnienia: rozkłady liczebności i częstości zmiennych 1- i 2-wymiarowych oraz ich parametry klasyczne, pozycyjne i mieszane; zależności stochastyczne i ich mierniki; podstawy analizy szeregów czasowych; miary dynamiki, w tym indeksy indywidualne i agregatowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki

dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na 1 roku studiów l stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 22 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56/2,2

o charakterze praktycznym: 75/3

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

6. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Belmont: Brooks/Cole, 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji) KP6_WK4

1STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej) KP6_WK4

1STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych) KP6_WK4

UMIEJĘTNOŚCI

1STA_U01 Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej KP6_UW2, KP6_UK1

1STA_U02 Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego (w oparciu o zbiorowość generalną) KP6_UW2, KP6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1STA_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z każdego z dwóch kolokwiów oraz z przygotowanego projektu. Kolokwia mają formę pisemną i składają się z zadań otwartych. Do oceny wliczane są również punkty uzyskane z aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Majewska
Prowadzący grup: Elżbieta Majewska, Katarzyna Wardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Iwona Skrodzka, Katarzyna Wardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.