Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1STA Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 1 rok Stacjonarne sem Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 330-MS1-1MAT

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na 1 roku studiów l stopnia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska, ponadto kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na 1 roku studiów l stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 22 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56/2,2

o charakterze praktycznym: 75/3

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

6. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego i potrafi je zastosować KP6_WK4

1STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami i potrafi je zastosować KP6_WK4

1STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie i potrafi je zastosować KP6_WK4

UMIEJĘTNOŚCI

1STA_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu statystki opisowej do oceny konkretnych zjawisk lub procesów gospodarczych w oparciu o krytyczną analizę i syntezę informacji (danych statystycznych) oraz zastosować właściwe metody i narzędzia statystyczne. KP6_UW2

1STA_U02 Potrafi komunikować się posługując się specjalistyczną terminologią statystyczną. KP6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1STA_K01 Wykazuje gotowość do uznawania znaczenia nabytej wiedzy ze statystyki opisowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego z dwóch kolokwiów. Do oceny wliczane są również punkty uzyskane z aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 330-MS1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska, ponadto kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na 1 roku studiów l stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 22 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56/2,2

o charakterze praktycznym: 75/3

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

6. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont 2009.

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 330-MS1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska, ponadto kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok I/ semestr 2

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na 1 roku studiów l stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 9 h;

odrabianie prac domowych – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 15 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 22 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56/2,2

o charakterze praktycznym: 75/3

Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Kassyk-Rokicka (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2016.

3. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

5. Frączak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

6. W. Mendenhall, R. J. Beaver, B. M. Beaver, Introduction to probability and statistics, Brooks/Cole, Belmont 2009.

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.