Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2ESP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sektora publicznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, teorii objaśniających funkcjonowanie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii dobrobytu oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i politycznych funkcjonowania sektora publicznego w Polsce i wybranych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy, Moduł 2

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: mikro- i makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do zaliczenia 30

Udział w konwersatorium 15

Przygotowanie i udział w dyskusji 10

Przygotowanie i wykonanie pracy

pisemnej oraz prezentacji multimedialnej 20

Czytanie literatury przedmiotu 10

Udział w konsultacjach 9

Zaliczenie przedmiotu 1

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany

z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 55 2,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Afonso A.B., Schuknecht L., Tanzi V., Efektywność sektora publicznego: porównania międzynarodowe, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego, Warszawa 2004.

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

TworekP., Myrczek J.,Public risk management. T. 1, Perspective of theory and practice, Publishing House of the University of Economics, Katowice, 2016

Informator ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/

Efekty uczenia się:

2ESP_W01 Zna i rozumie fundamentalne struktury i instytucje międzynarodowe w zakresie funkcjonowania sektora publicznego, KP6_WK1

2ESP_W02 Student zna normy i reguły (prawne, organizacyjne i etyczne) funkcjonowania sektora publicznego oraz rządzące nim prawidłowości. KP6_WK5

Umiejętności

2ESP_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i interpretowania procesów oraz zjawisk występujących w sektorze publicznym. KP6_UW1

2ESP_U02 Student potrafi komunikować się wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu sektora publicznego. KP6_UK1

2ESP_U03 Potrafi brać udział w debacie, przedstawiając różne opinie i stanowiska, poświęcone funkcjonowaniu sektora publicznego KP6_UK2

Kompetencje społeczne:

2ESP_K01 Student jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu pracownika sektora publicznego, w tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad w sektorze publicznym. KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:

Cykl wykładów kończy się zaliczeniem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Zaliczenie ma charakter pisemny - test obejmujący 20 pytań zamkniętych i otwartych. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 51% możliwych do uzyskania punktów.

Forma zaliczenia konwersatorium:

- wykonanie pracy pisemnej (praca grupowa) i ustna prezentacja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej;

- aktywność w dyskusjach.

Ocena z konwersatorium oparta jest o system punktowy. Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest uzyskanie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Prowadzący grup: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, teorii objaśniających funkcjonowanie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii dobrobytu oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i politycznych funkcjonowania sektora publicznego w Polsce i wybranych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy, Moduł 2

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: mikro- i makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących, na platformie MS Teams;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do egzaminu 30

Udział w konwersatorium 15

Przygotowanie i udział w dyskusji 10

Przygotowanie i wykonanie pracy

pisemnej oraz prezentacji multimedialnej 20

Czytanie literatury przedmiotu 10

Udział w konsultacjach 9

Zaliczenie przedmiotu 1

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany

z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 55 2,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Afonso A.B., Schuknecht L., Tanzi V., Efektywność sektora publicznego: porównania międzynarodowe, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego, Warszawa 2004.

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

TworekP., Myrczek J.,Public risk management. T. 1, Perspective of theory and practice, Publishing House of the University of Economics, Katowice, 2016

Informator ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Prowadzący grup: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, teorii objaśniających funkcjonowanie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii dobrobytu oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i politycznych funkcjonowania sektora publicznego w Polsce i wybranych krajach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy, Moduł 2

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: mikro- i makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz., konwersatorium 15 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących, na platformie MS Teams;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do egzaminu 30

Udział w konwersatorium 15

Przygotowanie i udział w dyskusji 10

Przygotowanie i wykonanie pracy

pisemnej oraz prezentacji multimedialnej 20

Czytanie literatury przedmiotu 10

Udział w konsultacjach 9

Zaliczenie przedmiotu 1

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany

z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego

udziału nauczyciela 55 2,2

o charakterze praktycznym 45 1,8

Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Afonso A.B., Schuknecht L., Tanzi V., Efektywność sektora publicznego: porównania międzynarodowe, OLYMPUS Szkoła Wyższa im. R. Kudlińskiego, Warszawa 2004.

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

TworekP., Myrczek J.,Public risk management. T. 1, Perspective of theory and practice, Publishing House of the University of Economics, Katowice, 2016

Informator ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.