Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika zagran.inwest. bezpośrednich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2EZI Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika zagran.inwest. bezpośrednich
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 2 rok Stacjonarne sem Letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonomia cz. 1 0300-MS1-1EKO
Historia gospodarcza 0300-MS1-1HIG

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także omówienie norm i reguł odnoszących się do międzynarodowego rynku inwestycji bezpośrednich.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także omówienie norm i reguł odnoszących się do międzynarodowego rynku inwestycji bezpośrednich.

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, teorie, klasyfikacje oraz uwarunkowania BIZ. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z motywami i ekonomicznymi skutkami BIZ. Analiza empiryczna zostanie przeprowadzona na przykładzie Polski.

W trakcie konwersatorium realizowane będą zagadnienia o charakterze praktycznym, które pozwolą na wykorzystanie licznych case studies, zarówno w zakresie powiązań BIZ z transferem wiedzy i technologii, rynkiem pracy, bilansem płatniczym, a także z oceną atrakcyjności inwestycyjnej z punktu widzenia BIZ wybranych do analizy krajów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne

Specjalność: Handel międzynarodowy

Moduł: 4

Rok studiów /semestr: rok 2/ 4 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 15 godz., ćwiczenia– 30 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Konwersatorium- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymaga także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 19 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do kolokwium: 15 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56 h = 2,24 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosztowniak, A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu, Warszawa 2018.

2. Ciesielska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.

3. Trąpczyński P., Foundations of foreign direct investment performance, Poznań University of Economics and Business Press, Poznań 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Salamaga M., Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

2. Gniadek J., Kępka H., Kotyński J., Konwergencja realną szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koninktur, Warszawa 2016.

3. Lizińska W., Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.

4. Kozłowska M., Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski red. S. Wydymus, E. Bobińska, B. Pera, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012.

6. Kłysik- Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wyd. Cedetu, Warszawa 2010.

7. Pilarska Cz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005

8. Osiński K., Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku – kompendium, Wyd. ZSB, Szczecin 2010.

9. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

10. Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

2EZI_W01 zna, rozumie oraz potrafi wykorzystać standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne do prezentacji danych ekonomicznych i społecznych KP6_WK4

2EZI_W02 zna normy i reguły prawne obowiązujące w wybranych układach międzynarodowych KP6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

2EZI-U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do oceny zmian w handlu międzynarodowym, w tym do oceny konkretnych zjawisk i procesów, w oparciu o krytyczną analizę i syntezę posiadanych informacji, stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych KP6_UW2

2EZI_U02 potrafi wyjaśniać procesy i uwarunkowania towarzyszące bezpośrednim inwestycjom zagranicznym z wykorzystaniem odpowiednich materiałów źródłowych KP6_UW3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

2EZI_K01 jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, a także odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: egzamin w formie pisemnej – egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Warunkiem

przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po

uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Warunkiem uzyskania zaliczenia

ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit

(max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także omówienie norm i reguł odnoszących się do międzynarodowego rynku inwestycji bezpośrednich.

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, teorie, klasyfikacje oraz uwarunkowania BIZ. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z motywami i ekonomicznymi skutkami BIZ. Analiza empiryczna zostanie przeprowadzona na przykładzie Polski.

W trakcie konwersatorium realizowane będą zagadnienia o charakterze praktycznym, które pozwolą na wykorzystanie licznych case studies, zarówno w zakresie powiązań BIZ z transferem wiedzy i technologii, rynkiem pracy, bilansem płatniczym, a także z oceną atrakcyjności inwestycyjnej z punktu widzenia BIZ wybranych do analizy krajów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne

Specjalność: Handel międzynarodowy

Moduł: 4

Rok studiów /semestr: rok 2/ 4 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 15 godz., konwersatorium– 30 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Konwersatorium- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymaga także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 19 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do kolokwium: 15 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56 h = 2,24 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosztowniak, A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu, Warszawa 2018.

2. Ciesielska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.

3. Trąpczyński P., Foundations of foreign direct investment performance, Poznań University of Economics and Business Press, Poznań 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Salamaga M., Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

2. Gniadek J., Kępka H., Kotyński J., Konwergencja realną szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koninktur, Warszawa 2016.

3. Lizińska W., Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.

4. Kozłowska M., Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski red. S. Wydymus, E. Bobińska, B. Pera, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012.

6. Kłysik- Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wyd. Cedetu, Warszawa 2010.

7. Pilarska Cz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005

8. Osiński K., Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku – kompendium, Wyd. ZSB, Szczecin 2010.

9. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

10. Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz istoty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także omówienie norm i reguł odnoszących się do międzynarodowego rynku inwestycji bezpośrednich.

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, teorie, klasyfikacje oraz uwarunkowania BIZ. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z motywami i ekonomicznymi skutkami BIZ. Analiza empiryczna zostanie przeprowadzona na przykładzie Polski.

W trakcie konwersatorium realizowane będą zagadnienia o charakterze praktycznym, które pozwolą na wykorzystanie licznych case studies, zarówno w zakresie powiązań BIZ z transferem wiedzy i technologii, rynkiem pracy, bilansem płatniczym, a także z oceną atrakcyjności inwestycyjnej z punktu widzenia BIZ wybranych do analizy krajów.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjne

Specjalność: Handel międzynarodowy

Moduł: 4

Rok studiów /semestr: rok 2/ 4 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 15 godz., konwersatorium– 30 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Konwersatorium- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymaga także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 19 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do kolokwium: 15 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56 h = 2,24 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosztowniak, A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu, Warszawa 2018.

2. Ciesielska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.

3. Trąpczyński P., Foundations of foreign direct investment performance, Poznań University of Economics and Business Press, Poznań 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Salamaga M., Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

2. Gniadek J., Kępka H., Kotyński J., Konwergencja realną szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koninktur, Warszawa 2016.

3. Lizińska W., Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.

4. Kozłowska M., Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski red. S. Wydymus, E. Bobińska, B. Pera, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012.

6. Kłysik- Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wyd. Cedetu, Warszawa 2010.

7. Pilarska Cz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005

8. Osiński K., Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku – kompendium, Wyd. ZSB, Szczecin 2010.

9. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Wyd. PWE, Warszawa 2011.

10. Pilarska Cz., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.