Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2FIN Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 2 rok Stacjonarne sem Letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie, w zaawansowanym stopniu, Studenta w problematykę finansów; charakterystyka podstawowych terminów związanych z finansami, m.in. w zakresie instytucjonalnym i przedmiotowym, co dotyczy rynku finansowego, jak też systemu finansowego gospodarki, w tym finansów publicznych.

Student, w zaawansowanym stopniu poznaje mechanizm funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego oraz instrumentów finansowania działalności gospodarczej i wyceny lokacyjnych instrumentów finansowych. Student zapoznaje się z relacjami charakterystycznymi dla systemu finansowego w państwie i jego wpływem na zarządzanie organizacją.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 2: Przedmioty podstawowe

Rok studiów/semestr: studia 1 st./ rok II/ semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: - wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia angażujące studentów (couching) do pracy w formie prac pisemnych, pracy indywidualnej i grupowej (w zespołach zadaniowych) na zajęciach, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 30 h

- przygotowanie się do wykładu 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego 15 h

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 15 h

- przygotowanie prac (wystąpień publicznych) 15 h

- udział w konsultacjach 5 h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego 15 h

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65h, 2,6 ECTS

- o charakterze praktycznym: 55h, 2 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008,

B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.

A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

J. Żyrzyński, Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa 2009.

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

Uzupełniająca:

W. Bień, Rynek papierów wartościowych, wydanie VII, Difin, Warszawa 2008,

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,

W. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość, Poltext, Warszawa 2001,

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Rynek pieniężny i kapitałowy. Podstawy teorii i praktyki, WSFiZ, Białystok 2002,

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie- ujęcie retrospektywne, WSFiZ, Białystok 2009,

M. Sierpińska i T. Jacha, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.

M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007

R.A. Musgrave, P.B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Mc Graw-Hill Publishing Company, New York, 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2FIN_W01 Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie fundamentalne struktury i instytucje międzynarodowe oraz zasady ich działania we współczesnych finansach KP6_WK1

2FIN_W02 Student w zaawansowanym stopniu zna normy i reguły finansów odnoszące się do struktur międzynarodowych oraz rządzące nimi prawidłowości, sposoby działania KP6_WK5

UMIEJĘTNOŚCI

2FIN_U01 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w komunikowaniu się wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu międzynarodowych finansów KP6_UK1

2FIN_U02 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w debacie przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych finansów KP6_UK2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2FIN_K01 Student jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy z zakresu finansów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KP6_KK2

2FIN_K02 Student jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, w tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do egzaminu:

wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:

wykłady:

- egzamin pisemny;

ćwiczenia:

- kolokwium zaliczeniowe: test wyboru,

- eseje, opracowania pisemne,

- projekty i ćwiczenia praktyczne,

- ocenianie ciągłe,

na zajęciach Studenci są oceniani w ramach systemu punktowego (max 50 pkt.; kolokwium: max 30 pkt.; aktywność na zajęciach: max 20 pkt.); oceny: 3,0- min. 26 pkt., 3,5- min. 31 pkt., 4,0- min. 36 pkt., 4,5- min. 41 pkt., 5,0- min. 46 pkt.

Dominujące formy pomiaru (oceny) pracy studenta:

wykłady:

- egzamin ustny lub pisemny – 100%

ćwiczenia:

- egzamin ustny lub pisemny- 60%

- eseje, opracowania pisemne- 5%

- dysertacje

- prace semestralne (roczne, dyplomowe)

- projekty i ćwiczenia praktyczne- 15%

- praktyki

- ocenianie ciągłe- 20%

W skład zespołu dydaktycznego wchodzą:

dr Adam Wyszkowski (wykłady),

dr Arkadiusz Niedźwiecki (ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.