Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2FUE Kod Erasmus / ISCED: 14.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student poznaje normy funkcjonowania złożonych struktur Unii Europejskiej, jej podstawy prawne oraz instytucje oraz zmiany proceduralne powstające w ramach ewolucji Wspólnoty.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Funkcjonowanie Unii Europejskiej jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, mechanizmów funkcjonowania UE, istoty jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, a także polityki wspólnotowej oraz procesu pogłębiania integracji gospodarczej UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia - 15 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań), ćwiczenia - praca indywidualna i zespołowa, dyskusja w grupie,

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Konwersatorium - 15 godz.

Przygotowanie do konwersatorium - 20 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 14 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 36 godz. ECTS 1,4; o charakterze praktycznym: 10, ECTS – 0,4.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

2. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej: podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

3. J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,

4. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków Nowych Krajów Członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. S. I. Bukowski, Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.

2. A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

3. L. Dick, The Routledge Guide to the European Union, Routledge, London 2016.

4. A. M. El-Agraa, The European Union: economics and policies, Cambridge University Press, 2014.

5. R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education, London 2015.

6. Bazy danych i materiały merytoryczne zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Komisji Europejskiej, w tym RAPORTY KONWERGENCJI

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2FUE_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę procesu zmian struktur i instytucji gospodarczych w UE, w tym przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian - KP6_WG4,

2FUE_W02 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i instytucje gospodarcze Unii Europejskiej oraz ich historyczną ewolucję. KP6_WG5

UMIEJĘTNOŚCI

2FUE_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do interpretacji złożonych zjawisk i procesów zachodzących w krajach członkowskich UE oraz z ich udziałem. KP6_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2FUE_K01 Student jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych i praktycznych w kontekście dynamiki procesów zachodzących w UE KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykład - egzamin pisemny w formie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych w przypadku egzaminu w formie zdalnej, w formie

bezpośredniej - 5 pytań otwartych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach egzamin ustny),

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności (indywidualnej i grupowej - zespoły zadaniowe) oraz wyników kolokwium w formie testowej i opisowej dotyczącego całości zagadnień analizowanych w ramach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Marek Proniewski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.