Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy międzyn. stosunków gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2MSG Kod Erasmus / ISCED: 14.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy międzyn. stosunków gospodarczych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w zaawansowanym stopniu, wiedzy dotyczącej mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Główne założenia przedmiotu to omówienie: struktury towarowej i geograficznej handlu międzynarodowego; podstawowych teorii wymiany międzynarodowej; zależności między handlem międzynarodowym i zagranicznym a gospodarką narodową i wzrostem gospodarczym; prawidłowości zachodzących przy międzynarodowych przepływach czynników produkcji; znaczenia kursów walutowych i mechanizmów równoważenia bilansu płatniczego; narzędzi polityki handlowej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: przedmiot kierunkowy (moduł 3)

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok II/ semestr 3

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h, ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań;

- ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja, analiza danych statystycznych

PUNKTY ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach; 12 h

- przygotowanie do egzaminu: 33 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 h

- przygotowanie do kolokwium: 33 h

Łączny nakład pracy studenta 150 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 74 (ECTS: 3)

- o charakterze praktycznym: 5 h (ECTS 0,2)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. E. Oziewicz i T. Michałowskiego, PWE, Warszawa 2013

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

2MSG_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności pomiędzy podmiotami gospodarki światowej w sferze handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów czynników produkcji - KP6_WG2

2MSG_W02 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła pozyskiwania i zasady porządkowania informacji, dotyczących przyczyn, charakteru i konsekwencji zmian w gospodarce światowej, wynikających z międzynarodowego obrotu towarami, usługami oraz przepływów czynników produkcji - KP6_WG3

2MSG_U01 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz zadań, oceny konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się w gospodarce światowej, w oparciu o krytyczną analizę i syntezę tych informacji, stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - KP6_UW2

2MSG_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści ze względu na dynamikę gospodarki światowej i relacji między jej podmiotami, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów - KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:

Egzamin w formie testu.

ĆWICZENIA:

Kolokwium w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Marta Maksimczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.