Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2RAC
Kod Erasmus / ISCED: 04.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 2 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 2 Przedmioty podstawowe

Rok studiów /semestr: II rok / III semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład: 30 godz.; Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład: wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne, tworzenie grup dyskusyjnych

• Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study księgowe)

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

• Wykłady: 30 godz.

• Ćwiczenia: 30 godz.

• Przygotowanie się do ćwiczeń: 26 godz.

• Studiowanie literatury: 22 godz.

• Udział w konsultacjach: 8 godz.

• Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 32 godz.

• Egzamin: 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 70. Punkty ECTS: 2,8

• o charakterze praktycznym: Liczba godzin 68. Punkty ECTS: 2,72

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

2. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2022.

3. A. Kuzior, M. Rówińska-Kral, Podstawy rachunkowości finansowej. Podręcznik dydaktyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej - pojęcia i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

2. M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

4. J. Pfaff, Rachunkowość – podstawy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019.

5. B.E. Needles, M. Powers, Financial accounting, South-Western Cengage Learning, Australia 2012.

6. https://docplayer.pl/221762893-Uniwersalne-projektowanie-zajec-jako-droga-do-zaspokajania-zroznicowanych-potrzeb-edukacyjnych.html

7. https://sp128.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/10/Uniwersalne-Projektowanie-w-Edukacji.pdf

8. https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/projektowanie-uniwersalne-w-edukacji

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2RAC_W01: zna i rozumie zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz zasady wyceny składników majątkowych oraz wie, jak je zastosować KP6_WK4

• 2RAC_W02: zna i rozumie normy i reguły prawne odnoszące się do prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych oraz rządzące nimi prawidłowości, sposoby działania KP6_WK5

Umiejętności:

• 2RAC_U01: potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu rachunkowości do analizy i rozstrzygania złożonych problemów związanych z klasyfikacją składników majątku w bilansie, klasyfikacją elementów kształtujących wynik finansowy oraz ustaleniem wyniku na podstawowych operacjach gospodarczych, proponując odpowiednie rozwiązania w tym zakresie KP6_UO2

• 2RAC_U02: potrafi współdziałać z innymi osobami, wykorzystując w sposób poprawny regulacje prawne w celu ewidencji operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych) oraz określenia ich wpływu na pozycje sprawozdania finansowego KP6_UO3

Kompetencje społeczne:

• 2RAC_K01: jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści ze względu na zmiany zachodzące w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzystania z opinii ekspertów KP6_KK1

• 2RAC_K02: jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze rachunkowości KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową: 40% oraz część ćwiczeniową: 60%

• Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

• Ćwiczenia: kolokwium: 70%, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe): 20%, aktywność na zajęciach: 10%

Metody i kryteria oceniania zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego. Istnieje możliwość zastosowania elastycznych/różnorodnych form zaliczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami po uzgodnieniu studenta z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)