Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2RAC Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienie roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

• przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

• zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

• zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

• przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych; Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II rok / III semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład: 30 godz.; Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. dyskusja)

• Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych (case study księgowe)

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

• Wykłady: 30 godz.

• Ćwiczenia: 30 godz.

• Przygotowanie się do ćwiczeń: 32 godz.

• Studiowanie literatury: 20 godz.

• Udział w konsultacjach: 4 godz.

• Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 32 godz.

• Egzamin: 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

• wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 66. Punkty ECTS: 2,64

• o charakterze praktycznym: Liczba godzin 42. Punkty ECTS: 1,68

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

2. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2020.

3. J. Pfaff, Rachunkowość – podstawy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2019.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości finansowej - pojęcia i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

2. M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

4. B.E. Needles, M. Powers, Financial accounting, South-Western Cengage Learning, Australia 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• 2RAC_W01: zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz podstawowe zasady wyceny składników majątkowych KP6_WK4

• 2RAC_W02: zna normy i reguły prawne odnoszące się do prowadzenia rachunkowości w podmiotach gospodarczych KP6_WK5

Umiejętności:

• 2RAC_U01: wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu rachunkowości do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów związanych z klasyfikacją składników majątku w bilansie, klasyfikacją elementów kształtujących wynik finansowy oraz ustaleniem wyniku na podstawowych operacjach gospodarczych, proponując odpowiednie rozwiązania w tym zakresie KP6_UO2

• 2RAC_U02: potrafi posługiwać się w sposób poprawny regulacjami prawnymi w celu ewidencji podstawowych operacji gospodarczych (bilansowych i wynikowych) oraz określenia ich wpływu na pozycje sprawozdania finansowego KP6_UO3

Kompetencje społeczne:

• 2RAC_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na zmiany zachodzące w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych KP6_KK1

• 2RAC_K02: potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową: 40% oraz część ćwiczeniową: 60%

• Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

• Ćwiczenia: kolokwia: 70%, rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe): 20%, aktywność na zajęciach: 10%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Michalczuk
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Grażyna Michalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.