Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-2ZBM Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac. I st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty kierunkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 st. 2 rok Stacjonarne sem Letni
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu istoty uwarunkowań i specyfiki prowadzenia biznesu międzynarodowego.

Studenci znają i rozumują w zaawansowanym stopniu procesy zarządzania w biznesie międzynarodowym oraz ich uwarunkowania, a także źródła i budowania konkurencyjności KTN. Potrafią ponadto wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do przygotowania założeń do analizy i zaprojektowania procesów zarządzania w KTN.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań), ćwiczenia - prezentacje w zespołach, dyskusja, analiza tekstu

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 50 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 47 godz. ECTS 1,88; o charakterze praktycznym: 13, ECTS – 0,52.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

M. Gorynia ., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Literatura uzupełniająca:

M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

.J.Rymarczyk Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

M. Sagan, Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2ZBM_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje) KP6_WG2

Umiejętności

2ZBM_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz zadań, oceny konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych dokonujących się na rynku światowym w oparciu o krytyczną analizę i syntezę tych informacji, stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, KP6_UW2

2ZBM_U02 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania złożonych problemów ujawniających się w pracy zawodowej, proponując odpowiednie ich rozwiązania, KP6_UO2

Kompetencje

2ZBM_K01 jest gotów do dbania o tradycje i dorobek zawodu, w tym inspirowania innych do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, respektowania norm i zasad, KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu. Do zaliczenia wykładu dopuszczeni są studenci którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach (przygotowanie prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu ). Zaliczenie ćwiczeń mogą uzyskać studenci którzy mieli max dwie nieobecności. Pozostałe nieobecności muszą być odpracowane na konsultacjach.

Wykłady i ćwiczenia - zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk, Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Marek Kruk, Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu istoty uwarunkowań i specyfiki prowadzenia biznesu międzynarodowego.

Studenci znają i rozumują w zaawansowanym stopniu procesy zarządzania w biznesie międzynarodowym oraz ich uwarunkowania, a także źródła i budowania konkurencyjności KTN. Potrafią ponadto wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do przygotowania założeń do analizy i zaprojektowania procesów zarządzania w KTN.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań), ćwiczenia - prezentacje w zespołach, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 50 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 47 godz. ECTS 1,88; o charakterze praktycznym: 13, ECTS – 0,52.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

M. Gorynia ., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Literatura uzupełniająca:

M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

.J.Rymarczyk Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

M. Sagan, Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu istoty uwarunkowań i specyfiki prowadzenia biznesu międzynarodowego.

Studenci znają i rozumują w zaawansowanym stopniu procesy zarządzania w biznesie międzynarodowym oraz ich uwarunkowania, a także źródła i budowania konkurencyjności KTN. Potrafią ponadto wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do przygotowania założeń do analizy i zaprojektowania procesów zarządzania w KTN.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Moduł: M_3

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład - 15 h, ćwiczenia- 30 h,

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań), ćwiczenia - prezentacje w zespołach, dyskusja, analiza tekstu/przypadku

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 50 godz.

Konsultacje - 15 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 47 godz. ECTS 1,88; o charakterze praktycznym: 13, ECTS – 0,52.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

M. Gorynia ., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Literatura uzupełniająca:

M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

.J.Rymarczyk Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

M. Sagan, Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.